Umowa o dzieło i rozliczeniowe obowiązki podatkowe PIT

Umowa o dzieło jest tak zwana umową rezultatu. Zgodnie z definicją z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że poza definicją określoną w kodeksie cywilnym ustawodawca zdecydował, że podatników dotyczą również obowiązki podatkowe określone między innymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak więc wygląda rozliczenie PIR 2021 z perspektywy płatnika? Jak powinien rozliczyć podatek od umowy o dzieło podatnik? Czy rozliczenia te są wzajemnie zależne? Jak należy je przygotować?

Rozliczenie PIT 2021 – PIT 11

Podstawowym dokumentem do rozliczenia umowy o dzieło jest PIT – a dokładniej deklaracja PIT 11. Jest ona informacją o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. PIT 11 jest deklaracja, którą składają płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niebędący płatnikami: rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Deklarację należy przygotować dla urzędu skarbowego do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, natomiast dla podatnika do końca lutego roku następującego po roku podatkowego. Od 2019 roku formularz PIT 11 przekazywany jest wyłącznie elektronicznie. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na możliwość przygotowania deklaracji nie tylko samodzielnie, ale również przy wykorzystaniu specjalnych aplikacji do tworzenia i pracy nad PIT. To może być rozwiązanie zdecydowanie ułatwiające pracę nawet podmiotom profesjonalnym. PIT 11 jest dokumentem źródłowym, który umożliwia następnie przygotowanie indywidualnej deklaracji PIT 2021 podatnikom. W części "E" deklaracji czyli dochodach podatnika, pobranych zaliczkach oraz pobranych składkach znalazła się specjalna pozycja dotycząca działalności wykonywanej osobiście w tym umowy o dzieło.

Rozliczenie umowy o dzieło w PIT 2021

Po otrzymaniu odpowiedniego PIT 11 podatnik powinien przygotować indywidualną deklarację podatkową PIT. Z największym prawdopodobieństwem będzie to PIT 37 lub PIT 36. W tym miejscu należy również zauważyć możliwość przygotowania PIT 2021 za pomocą specjalnych aplikacji do pracy nad PIT. Rekomendowanym rozwiązaniem jest jednak korzystanie z oprogramowania tworzonego przez specjalistów i odpowiednie weryfikowanie czy wprowadzane do niego dane są zgodnie z aktualnymi przepisami. Deklaracja PIT 37 (lub 36) składane są zasadniczo do końca kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym i podatnik wprowadza do deklaracji rocznej swoje otrzymane wynagrodzenie. W ramach rozliczenia stosuje się dwa rodzaje kosztów – podstawowe 20%, oraz w przypadku przeniesienia praw autorskich powiększone do 50%. Należy jednak pamiętać, że aby z nich skorzystać należy spełnić określone wymogi. Zgodnie z art. 22 ust 9 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) pkt 3 z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

article image
Czy można wziąć pożyczkę na sam pesel?

„Pożyczka na PESEL” to hasło marketingowe, którym niekiedy posługują się instytucje pozabankowe oferujące pożyczki szybko i łatwo dostępne, wymagające minimum formalności.

Więcej
article image
Pożyczki dla obcokrajowców bez polskiego obywatelstwa

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla cudzoziemców, którzy chętnie osiedlają się w naszym kraju – ze względu na atrakcyjniejsze niż w ojczyźnie zarobki i wyższy standard życia. Niektórzy decydują się zostać w Polsce po studiach, ze względu na możliwości rozwoju kariery zawodowej lub z powodów rodzinnych. Ostatnio na stały pobyt nad Wisłą zdecydowały się setki tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy.

Więcej
article image
Co to jest KNF i czym się zajmuje?

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, to organ, który zajmuje się kontrolą rynku finansowego w Polsce. Pod jego nadzorem pozostają banki, firmy ubezpieczeniowe, domy maklerskie, giełdy, fundusze inwestycyjne, ale też pozabankowe instytucje, które udzielają pożyczek gotówkowych.

Więcej