powrót do listy pytań

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Wnioskodawcą poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Wnioskodawcę, w tym np. Wnioskodawca, nad którą nie sprawuje kontroli żaden podmiot trzeci albo osoba fizyczna sprawująca faktyczną kontrolę nad Wnioskodawcą​.

FAQ