Cesja wierzytelności – jak działa?

cesja-wierzytelnosci

Spis Treści

Cesja, inaczej przelew wierzytelności, to umowa cywilnoprawna, która pozwala przenieść uprawnienia do długu na inną osobę. W chwili podpisania umowy to właśnie ona zyskuje prawo do wyegzekwowania należności wraz z odsetkami. Taka metoda pozwala skutecznie rozwiązać problem z niewypłacalnymi dłużnikami. Dowiedz się więcej na jej temat oraz przekonaj się, jak działa cesja wierzytelności.

Czym jest cesja wierzytelności?

Na początku warto poznać najważniejsze informacje o sposobie na pozbycie się długu, jakim jest cesja wierzytelności. Czym jest oraz jakie korzyści ze sobą niesie? Samo słowo cesja pochodzi od łacińskiego sformułowania „cessio”, które w tłumaczeniu na język polski oznacza „ustąpienie”.

Czym jest cesja wierzytelności?

Cesja w tym kontekście jest umową cywilnoprawną. Jej głównym założeniem jest przeniesienie praw do wierzytelności na inną osobę. Jest zawierana między dwiema stronami: cedentem – dotychczasowym właścicielem i cesjonariuszem, czyli podmiotem, który uzyskuje prawo do długu. Cesja nazywana jest bardzo często także sprzedażą długu, gdyż faktycznie właśnie na tym polega.

W wyniku podpisanej umowy dotychczasowy właściciel traci prawo do odzyskania wierzytelności. Przechodzi ono na cesjonariusza.

Jakie są zalety cesji wierzytelności?

Cesja wierzytelności jest korzystna dla obu stron. Cedent uzyskuje dzięki niej możliwość szybkiego odzyskania swojego długu. Jeśli przez długi czas nie mógł go wyegzekwować, a dodatkowo nie jest to mała suma, to daje mu to jeszcze więcej korzyści. Środki uzyskane ze sprzedaży długu może przeznaczyć na inwestycje lub bieżące wydatki. To od cedenta zależy, co zrobi ze swoimi pieniędzmi. Zaletą takiego rozwiązania jest również to, że nie musi on już ponosić wydatków związanych z procesem odzyskiwania należności, który często jest bardzo kosztowny.

Na takiej transakcji zyskuje również cesjonariusz. Cesja umożliwia uzyskanie dodatkowych środków, które może przeznaczyć na dowolny cel.

Jakie są wady cesji wierzytelności?

Mimo wielu zalet, decydując się na cesję wierzytelności, trzeba mieć na uwadze, że ta decyzja wiąże się też z pewnymi wadami. Przede wszystkim nabywca długu płaci za niego najczęściej zdecydowanie mniej, niż wynosi jego wartość. W ten sposób rekompensuje sobie koszty związane z odzyskiwaniem długu. W efekcie dotychczasowy wierzyciel zyskuje na tej transakcji mniej, niż mógłby wyegzekwować od dłużnika. Może także okazać się, że zadłużony nie będzie w stanie uregulować należności. Spowoduje to jeszcze większe starty dla sprzedawcy długu. Z tego względu bardzo istotny jest właściwy wybór nabywcy.

Problem z płatnością dotyczy również cesjonariusza. Jeśli okaże się, że mimo podjętych działań odzyskanie należności od dłużnika nie jest możliwe, to poniesie on koszty w postaci zapłaty dla cedenta, których nie będzie mógł wyrównać. Zagrożeniem jest także sytuacja, gdy w przypadku ratalnej spłaty zadłużenia nie otrzyma należności w całości, co może uniemożliwić mu np. zainwestowanie tych pieniędzy.

Trzeba pamiętać również o tym, że cesja wierzytelności może być niekorzystna także dla samego dłużnika. Jeśli będzie miał trudności z porozumieniem się z cesjonariuszem, wypracowanie skutecznego rozwiązania sytuacji może być niemożliwe.

Jakie są rodzaje cesji wierzytelności?

Wyróżnia się kilka rodzajów cesji wierzytelności, które różnią się między sobą. Sprzedaż długu można podzielić na:

 • cesję wynikającą z konkretnej umowy, kontraktu lub zlecenia;
 • cesję generalną – wszystkich wierzytelności przedsiębiorcy;
 • cesję pojedynczą – tylko jednej faktury;
 • cesję na wybrane faktury od jednego dłużnika.

Jak działa cesja wierzytelności?

Jak już wiesz, w przypadku problemów z odzyskaniem należności można skorzystać z rozwiązania, jakim jest cesja wierzytelności. Jak działa ta metoda? Warto się temu przyjrzeć nieco bliżej.

Cesja wierzytelności – na jakiej zasadzie działa?

Cesja wierzytelności to przeniesienie prawa do odzyskania długu na inny podmiot. Jej przedmiotem mogą być wszystkie zobowiązania, również przedawnione oraz zabezpieczone zastawem, zastawem rejestrowanym lub hipoteką. Na podstawie podpisanej umowy nowy właściciel może rozpocząć proces odzyskiwania należności. To on ma prawo do czerpania z tego korzyści majątkowych. W praktyce oznacza to, że może dowolnie dysponować odzyskanymi środkami.

Trzeba pamiętać o tym, że dłużnik nie musi wyrażać zgody na zawarcie takiej umowy. Jednak obowiązkiem cesjonariusza oraz cedenta jest poinformowanie go o tym fakcie.

Jak przebiega proces cesji wierzytelności?

Proces cesji wierzytelności odbywa się w kilku etapach. Dowiedz się, na czym dokładnie polega każdy z nich.

 1. Powstanie prawa do wierzytelności – jest to sytuacja, gdy konkretny podmiot staje się dłużnikiem. Można mówić o tym zjawisku w momencie wystąpienia opóźnienia w spłacie należności.
 2. Podjęcie decyzji o przekazaniu długu – gdy wierzyciel z różnych powodów nie chce lub nie może czekać na to, aż odzyska swoją należność, może zdecydować się na pozbycie się długu. W takim przypadku podejmuje decyzję o cesji wierzytelności na rzecz innego podmiotu.
 3. Zawarcie stosownej umowy – jest to niezbędny dokument, który potwierdza cesję. Umowa musi być odpowiednio skonstruowana, a także zawierać niezbędne elementy.
 4. Zawiadomienie dłużnika – nowy wierzyciel informuje podmiot o zaistniałej sytuacji. W powiadomieniu powinny znaleźć się dane cesjonariusza, a także proponowany sposób spłaty zobowiązania.
 5. Przejęcie praw przez cesjonariusza – nowy właściciel długu może podejmować działania mające na celu odzyskanie należności. Jeśli żadne inne metody nie działają, ma prawo skierować sprawę na drogę sądową.

Cesja wierzytelności nie jest skomplikowanym procesem. Najważniejsze jest znalezienie odpowiedniego podmiotu, który przejmie zobowiązanie.

Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia cesji wierzytelności?

Najważniejszym dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia cesji jest umowa. Elementy, które powinny się w niej znaleźć, to przede wszystkim:

 • strony umowy;
 • data i miejscowość;
 • opis wierzytelności i stosunku prawnego, z którego wynika;
 • cena długu oraz określenie momentu, w którym nastąpi jego przeniesienie;
 • klauzula dotycząca poinformowania dłużnika o cesji.

W załączniku umowy powinien znaleźć się dokument, który potwierdza powstanie wierzytelności np. umowa lub nieopłacona faktura.

Jakie są konsekwencje cesji wierzytelności dla wierzyciela i cesjonariusza?

Konsekwencje cesji zarówno dla cedenta, jak i cesjonariusza zostały opisane szczegółowo nieco wyżej. Warto jednak przypomnieć, że każda ze stron może czerpać korzyści z zawarcia takiej umowy.

Jakie są zasady cesji wierzytelności?

Cesja jest umową cywilnoprawną, a więc niezbędne jest, aby miała ona właśnie taką formę. Należy zadbać, aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem. Tylko wtedy cesja będzie wiążąca, a nowy wierzyciel będzie mógł podjąć skuteczne działania.

Jakie są zasady cesji wierzytelności?

Podczas cesji wierzytelności trzeba przestrzegać następujących zasadach i pamiętać, że:

 • musi ona przebiegać zgodnie z przepisami Kodeksu prawa cywilnego;
 • nie wymaga zgody dłużnika, ale warto go o tym poinformować;
 • umowa cesji powinna mieć formę pisemną.

Należy także pamiętać o tym, że po cesji wierzytelności sytuacja dłużnika nie może ulec pogorszeniu.

Kto może dokonać cesji wierzytelności?

Cesja wierzytelności to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale i osoby prywatne.

Czy cesja wierzytelności wymaga zgody dłużnika?

Nie, umowa cesji wierzytelności może zostać zawarta nawet bez zgody dłużnika. Jednak dobrą praktyką jest poinformowanie go o tym fakcie. Powinien on poznać dane nowego wierzyciela, a także poznać nowy plan spłaty zobowiązania.

Czy cesja wierzytelności może być bezzwrotna?

Cesja może być zarówno zwrotna, jak i bezzwrotna. W drugim przypadku dotychczasowy właściciel, sprzedając dług, pozbywa się go bezpowrotnie. Cesjonariusz nie może więc żądać od niego zwrotu uiszczonej zapłaty.

Jakie są obowiązki cesjonariusza?

Cesjonariusz przejmuje zarówno prawa, jak i obowiązki wynikające z przejęcia długu. Oznacza to, że po zawarciu umowy jest on zobowiązany do odzyskania wierzytelności. Jeśli tego nie zrobi, poniesie stratę.

Kiedy warto skorzystać z cesji wierzytelności?

Zanim zdecydujesz się na przeniesienie długu na nabywcę, musisz wiedzieć, kiedy warto to zrobić. Taka umowa może nieść ze sobą wiele korzyści.

Kiedy warto skorzystać z cesji wierzytelności?

Cesja wierzytelności jest opłacalna przede wszystkim wtedy, gdy odzyskanie długu jest trudne, a ważną rolę odgrywa czas. Warto pomyśleć o tym rozwiązaniu, gdy zależy Ci na szybkim zwrocie przynajmniej części zobowiązania. Powinieneś to rozważyć również wtedy, gdy nie chcesz samodzielnie zajmować się odzyskiwaniem należności.

Jakie są korzyści wynikające z cesji wierzytelności?

Najważniejszą korzyścią jest przede wszystkim utrzymanie płynności finansowej. Sprzedając dług, masz szansę odzyskać całość lub część wierzytelności, które możesz przeznaczyć na dowolny cel. Dzięki cesji odzyskasz także spokój i unikniesz niepotrzebnych nakładów czasu i energii.

W jakich sytuacjach cesja wierzytelności może być korzystna?

Cesja wierzytelności jest korzystna wtedy, gdy nie chcesz ponosić kosztów związanych z windykacją należności. Powinieneś rozważyć to rozwiązanie także w sytuacji, gdy zależy Ci na szybkim pozyskaniu środków finansowych.

Podsumowanie

 1. Cesja wierzytelności to przeniesienie praw do długu na inny podmiot. W jej wyniku cesjonariusz, czyli nowy właściciel zajmuje się odzyskiwaniem należności.
 2. Umowa cesji powinna mieć formę pisemną i zawierać ważne elementy, takie jak m.in. opis wierzytelności oraz ich wartość.
 3. Cesjonariusz może zaproponować dłużnikowi nowe zasady spłaty zobowiązania, które nie mogą być gorsze niż dotychczasowe.
 4. Cesja wierzytelności może być opłacalna w wielu przypadkach. Warto pomyśleć o tym rozwiązaniu przede wszystkim wtedy, gdy oczekiwanie na spłatę zobowiązania jest z różnych przyczyn niemożliwe.

Nadpłata kredytu to jedna z najczęściej wybieranych metod na szybsze spłacenie długu i zmniejszenie kosztów związanych z odsetkami.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia może stanowić poważne obciążenie finansowe dla dłużnika.

Karty kredytowe stanowią fundamentalny element współczesnego systemu finansowego, umożliwiając użytkownikom realizację transakcji bezpośrednio z wykorzystaniem przyznanego przez bank kredytu.