Co to jest KNF i czym się zajmuje?

  1. Jak i po co powstała KNF?
  2. Czym się zajmuje KNF?
  3. Co jest celem istnienia KNF?

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, to organ, który zajmuje się kontrolą rynku finansowego w Polsce. Pod jego nadzorem pozostają banki, firmy ubezpieczeniowe, domy maklerskie, giełdy, fundusze inwestycyjne, ale też pozabankowe instytucje, które udzielają pożyczek gotówkowych. Po co istnienie KNF? Dzięki niej możesz sprawdzić, czy dana organizacja działa zgodnie z prawem, a tym samym, czy możesz bezpiecznie ulokować w niej swoje oszczędności albo bez obaw zaciągnąć pożyczkę.

Jak i po co powstała KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego została powołana w odpowiedzi na dynamiczny rozwój gospodarki wolnorynkowej w Polsce, jaki nastąpił w ciągu ostatnich kilku dekad. Zasady jej funkcjonowania są źródłem rozkwitu gospodarczego, ale jednocześnie stwarzają przestrzeń do nadużyć. W trosce o interesy obywateli musi więc działać centralna instytucja, której rolą jest utrzymywanie stałej kontroli nad firmami finansowymi.

KNF powstała na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła wówczas kompetencje Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG). Dwa lata później w zakres uprawnień KNF włączono też obowiązki Komisji Nadzoru Bankowego. Swoje zadania Komisja realizuje poprzez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

W skład Komisji wchodzą przewodniczący i jego trzech zastępców oraz dziewięciu członków. Przewodniczący KNF powoływany jest na pięcioletnią kadencję przez prezesa Rady Ministrów. Na wniosek przewodniczącego premier powołuje jego zastępców. Członkami Komisji są przedstawiciele władz Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. prezydenta, premiera) oraz najważniejszych instytucji finansowych (m.in. Narodowego Banku Polskiego).

Czym się zajmuje KNF?

Do zadań KNF należy kontrola szeregu firm i instytucji finansowych. Na mocy art. 1 wspomnianej ustawy obejmuje ona nadzór:

● bankowy;

● emerytalny;

● ubezpieczeniowy;

● nad rynkiem kapitałowym;

● nad instytucjami płatniczymi;

● nad agencjami ratingowymi;

● nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi;

● nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi (w tym – Krajową SKOK);

● nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami.

Czym jeszcze zajmuje się KNF? W obszarze zainteresowań Komisji znajdują się indeksy stosowane jako wskaźniki referencyjne (np. w umowach finansowych), kwestie sekurytyzacji (przekształcania aktywów w papiery wartościowe) oraz ujawniania informacji związanych z rozwojem w sektorze usług finansowych. Nadzór KNF nie obejmuje takich instytucji jak: ZUS, KRUS, NFZ, BFG i UFG – pozostają one pod kontrolą ministrów odpowiednich resortów.


 

Co jest celem istnienia KNF?

Zgodne z art. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, celem KNF jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku – również poprzez rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania rynku. W praktyce oznacza to szereg zadań, do których – oprócz sprawowania nadzoru – należą m.in.:

● inicjowanie działań służących rozwojowi i poprawie funkcjonowania rynku finansowego (w tym – ubezpieczeniowego, emerytalnego);

● działania informacyjne i edukacyjne w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;

● udział w przygotowaniu projektów aktów prawnych dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym;

● tworzenie platformy do polubownego rozstrzygania sporów pomiędzy uczestnikami rynku finansowego.

Z punktu widzenia interesów zwykłych obywateli niezwykle istotnym celem KNF jest dostarczanie rzetelnych informacji na temat funkcjonowania podmiotów działających w obszarze rynku finansowego. Dlatego do zadań KNF należy tworzenie tzw. listy ostrzeżeń publicznych, czyli podawanie do publicznej wiadomości informacji o podmiotach, wobec których złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa finansowego. Lista ostrzeżeń KNF to zatem swego rodzaju wykaz firm i instytucji, których wiarygodność została podana w wątpliwość, co ułatwia podejmowanie bezpiecznych decyzji finansowych.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF to podstawa funkcjonowania serwisu Kokos – porównywarki ofert pożyczkowych, dzięki której łatwo wybierzesz najkorzystniejszą dla siebie pożyczkę. Możesz mieć także pewność, że twoje zobowiązanie nie będzie wiązać się z żadnym ukrytym ryzykiem. Zamieszczamy bowiem wyłącznie oferty podmiotów pozytywnie zweryfikowanych przez KNF.

article image
Koszty komornicze

Nie zapłaciłeś swojego zobowiązania nawet po wezwaniu sądowym? Kolejny krok to przekazanie sprawy do kancelarii komorniczej. Czy wiesz, że wkroczenie urzędnika oznacza, że Twoje zadłużenie wzrośnie o koszty komornicze i odsetki? Ich wysokość może znacznie obciążyć budżet domowy. Dlatego warto dowiedzieć się, ile wynoszą opłaty egzekucyjne i jak można ich uniknąć.

Więcej
article image
Przedawnienie długu – po jakim czasie?

W wyniku kilku nieodpowiednich decyzji wpadłeś w długi? Zastanawiasz się, czy można uchylić się od ich płacenia? Jest to możliwe, wyłącznie jeśli zobowiązanie ulegnie przedawnieniu. To jednak może nastąpić dopiero po kilku latach. Co więcej, nie każde zadłużenie może zostać umorzone. Dlatego najpierw dowiedz się, jakie zobowiązania się przedawniają.

Więcej
article image
Co zrobi komornik, jeśli nic nie mam?

Wpadłeś w długi przez niefortunny ciąg zdarzeń? Masz problem z ich spłatą? W takiej sytuacji wierzyciel może skierować sprawę na drogę sądową. Po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty z tytułem wykonawczym sprawa może trafić do kancelarii komorniczej. Wtedy rozpocznie się egzekucja długu z Twojego majątku. Zastanawiasz się, co może zrobić komornik, jeśli nic nie masz? Wyjaśniamy.

Więcej