Koszty komornicze

koszty-komornicze

Spis Treści

Nie zapłaciłeś swojego zobowiązania nawet po wezwaniu sądowym? Kolejny krok to przekazanie sprawy do kancelarii komorniczej. Czy wiesz, że wkroczenie urzędnika oznacza, że Twoje zadłużenie wzrośnie o koszty komornicze i odsetki? Ich wysokość może znacznie obciążyć budżet domowy. Dlatego warto dowiedzieć się, ile wynoszą opłaty egzekucyjne i jak można ich uniknąć.

Czym są koszty komornika?

Koszty komornicze to wynagrodzenie dla urzędnika państwowego za przeprowadzenie czynności związanych z egzekucją komorniczą. Prawo do pobierania takiej opłaty jest uregulowane przez art. 49 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Według przepisów komornik ma prawo doliczyć do zobowiązania dłużnika należność za wykonanie czynności związanych z egzekucją. Ponadto, jeśli nie zostanie ona zapłacona na czas, może rozpocząć naliczanie odsetek.

Co składa się na opłatę komorniczą?

Koszty dla komornika obejmują opłaty egzekucyjne i wszystkie wydatki poniesione w ramach czynności, które urzędnik musiał podjąć w celu odzyskania należności wierzyciela. Dotyczy to np.:

 • przejazdów i transportów specjalistycznych,
 • korzystania z usług biegłych i tłumaczy,
 • doręczenia korespondencji,
 • pozyskiwania dokumentów,
 • przygotowywania i rozmieszczania ogłoszeń,
 • wykonania postanowienia o zabezpieczeniu środków dowodowych czy mienia,
 • sporządzania protokołu,
 • poszukiwania majątku.

Ponadto funkcjonariusz publiczny może naliczyć dodatkowe opłaty za np. utrudnianie czynności egzekucyjnych.

Ile wynoszą koszty komornicze w 2022 roku?

Funkcjonariusz publiczny nie może obciążyć dłużnika dowolnymi kwotami. Opłaty dla urzędnika są dokładnie ustalone w Ustawie z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych.

W większości przypadków opłata dla komornika wynosi 10% wartości kwoty odzyskanej na pokrycie długów. Jednak może ona ulec obniżeniu, jeśli:

 • zadłużenie zostanie spłacone w ciągu miesiąca od udzielenia dłużnikowi informacji o wszczęciu egzekucji i nastąpi to według zasad wskazanych przez urzędnika – wówczas opłata wynosi 3% wartości wyegzekwowanego długu, jednak nie może być to mniej niż 150 zł,
 • postępowanie komornicze zostało umorzone, ponieważ np. doszło do zawarcia ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem – wtedy koszty komornicze stanowią 5% wartości świadczenia, jakie pozostało do uzyskania.

Jeśli zadłużenie jest niewielkie, wówczas opłata za czynności urzędnika nie może być mniejsza niż:

 • 200 zł – tyle muszą zapłacić dłużnicy, od których pozyskano środki na spłatę z długu z wynagrodzenia, rachunku bankowego, wierzytelności czy świadczeń z zabezpieczenia społecznego;
 • 300 zł – takie koszty komornicze należy ponieść, jeśli należności zostały wyegzekwowane w inny sposób niż powyżej wymienione.

Zastanawiasz się, ile dokładnie trzeba zapłacić za każdą usługę? Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładowymi opłatami, które należy ponieść w 2022 roku za przeprowadzenie czynności egzekucyjnych.

Rodzaj czynnościWysokość opłaty
Złożenie wniosku o zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza, przygotowanie protokołu lub postępowanie ws. wydania nieruchomości400 zł
Dojazd, jeśli odległość od kancelarii komorniczej wynosi więcej 10 km20 zł
Doręczenie pisma60 zł
Poszukiwanie majątku100 zł
Złożenie wniosku o przeprowadzenie licytacji, utrudnianie czynności komorniczych1 000 zł

Czy wiesz, że… możesz odzyskać 50% kosztów komorniczych? Jednak jest jeden warunek. Trzeba wcześniej spłacić zadłużenie. Na zwrot opłat urzędnik ma 4 dni od dnia, gdy pojawiła się podstawa do zwrotu opłaty.

W jakiej kolejności zaspokajane są długi?

Zastanawiasz się, dlaczego pomimo egzekucji komorniczej wierzyciel nie otrzymał jeszcze swoich pieniędzy? Warto pamiętać, że pieniądze pozyskane przez urzędnika nie są przekazywane na długi w przypadkowej kolejności. Zasady są określone w art. 1025 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku, czyli w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Według prawa z wyegzekwowanego świadczenia w pierwszej kolejności zaspokaja się:

 • koszty egzekucyjne – wyjątek stanowią opłaty zastępstwa prawnego przyznane przez urzędnika podczas postępowania;
 • długi alimentacyjne,
 • wynagrodzenie za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższej płacy, rentę z tytułu odszkodowania za spowodowanie choroby, kalectwa, niezdolności do pracy lub śmierci, a także opłaty związane z pogrzebem dłużnika,
 • należności zabezpieczone hipoteką morską,
 • opłaty zabezpieczone hipoteką, zastawem itp.,
 • należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję.

Zatem po zakończeniu egzekucji to komornik, jako pierwszy, otrzyma swoje wynagrodzenie.

Kto płaci prowizję komornika – dłużnik czy wierzyciel?

Według przepisów prawa kosztami komorniczymi i odsetkami należy obciążyć dłużnika. Wynika to z faktu, że wierzyciel został zmuszony do rozpoczęcia postępowania w celu odzyskania swoich należności. Zatem nie można go karać za to, że ubiega się o sprawiedliwość. Jednak od tej zasady są trzy wyjątki.

Prowizję dla komornika musi zapłacić osoba, która złożyła wniosek o rozpoczęcie egzekucji, jeśli:

 • był on bezzasadny,
 • doszło do umorzenia postępowania z powodu biernej postawy i bezczynności wierzyciela,
 • nastąpiło przedawnienie zadłużenia z innego powodu niż zawarcie ugody z dłużnikiem,
 • złoży ona wniosek o zaprzestanie kontynuowania postępowania i nie wykaże, że decyzja została podjęta na skutek porozumienia się z osobą winną pieniądze.

Zdarza się, że obie strony sporu zawierają porozumienie. Wtedy koszty komornicze wynoszą 5% wartości świadczenia, które pozostało do wyegzekwowania. Jednak jeśli wierzyciel ponosi winę za umorzenie całego procesu, to na nim spoczywają opłaty.

Czy wiesz, że… Na początku egzekucji część opłat ponosi wierzyciel? Urzędnik może poprosić o zaliczkę na przeprowadzenie różnych czynności komorniczych. Niestety zdarza się tak, że po poniesieniu kosztów funkcjonariusz publiczny nie jest w stanie odzyskać długu.

Jak uniknąć kosztów komorniczych?

Okazało się, że opłaty dla komornika są bardzo wysokie? Nie masz wystarczająco środków na to, aby je spłacić bez pogarszania sytuacji finansowej rodziny? W takiej sytuacji jest jedno rozwiązanie. Możesz złożyć stosowne oświadczenie z informacjami na temat konsekwencji, jakie niesie nałożenie na Ciebie obowiązku uiszczenia kosztów komorniczych.

Dokument należy dostarczyć do komornika w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia odnośnie do opłat egzekucyjnych.

Jednocześnie pamiętaj, żeby zawrzeć w oświadczeniu wyłącznie prawdziwe informacje. Próba oszukania urzędnika może zakończyć się nałożeniem grzywny.

Czy koszty komornicze się przedawniają?

Jeśli nie masz możliwości zapłacenia prowizji dla urzędnika, możesz poczekać, aż ulegnie ona przedawnieniu. Według ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji opłaty związane z postępowaniem komorniczym zostają umorzone po 3 latach – tak jak koszty sądowe.

Jednakże jeśli urzędnik w tym czasie rozpocznie nową rozprawę dotyczącą danej egzekucji, nastąpi przerwanie biegu przedawnienia. Zatem czas do umorzenia opłat będzie liczony od nowa. W tym okresie odsetki za koszty komornicze będą rosły, a wraz z nimi Twoje zadłużenie.

Warto podkreślić, że tak postępuje większość urzędników – bardzo rzadko zapominają o tym, żeby egzekwować swoje wynagrodzenie. Zatem czekanie aż dług się przedawni, nie przynosi efektów.

Co robić, jeśli komornik naliczy zbyt wysokie opłaty?

Uważasz, że urzędnik zajął zbyt dużą część Twojego majątku w stosunku do pierwotnego zadłużenia, przez co koszty komornicze są bardzo wysokie? A może naliczył nieuzasadnione opłaty? W takiej sytuacji możesz złożyć skargę na czynności komornicze do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę danej kancelarii komorniczej.

Jednak zanim to zrobisz, dokładnie zapoznaj się z treścią pisma informującego o zakończeniu egzekucji. Powinny znajdować się tam wszystkie dane odnośnie do wysokości zadłużenia i sposobu naliczenia opłat. Dopiero gdy Twoje wątpliwości się potwierdzą, sporządź skargę.

Koszty komornicze mogą znacznie zwiększyć Twoje zadłużenie. Dlatego – jeśli tylko jest taka możliwość – warto zawrzeć ugodę z wierzycielem, zanim skieruje on sprawę do sądu.

Karty kredytowe stanowią fundamentalny element współczesnego systemu finansowego, umożliwiając użytkownikom realizację transakcji bezpośrednio z wykorzystaniem przyznanego przez bank kredytu.

W obliczu dynamicznie zmieniających się cen i rat kredytów możliwość skorzystania z wakacji kredytowych stanowi dla wielu obywateli istotny aspekt stabilizacji osobistych budżetów.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, świadczenia emerytalne nie są w całości chronione przed zajęciami komorniczymi.