Kredyt technologiczny

Szukasz sposobu na sfinansowanie nowych technologii, które chcesz wdrożyć w swojej firmie? Jeśli tylko spełniasz warunki programu, możesz skorzystać z kredytu na innowacje technologiczne dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Sprawdź, czym jest kredyt technologiczny, kto może się o niego ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić

bnpparibas

Weź Kredyt do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • kredyt na dowolny cel
 • do 30 tyś. zł bez wychodzenia z domu
 • RRSO 12,41%
aliorbank

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • kredyt na dowolny cel
 • do 30 tyś. zł bez wychodzenia z domu
 • RRSO 9,04%
pkobp

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • dodatkowa gotówka na dowolny cel
 • bez wychodzenia z domu
 • RRSO 12,57%
velobank

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • bez wychodzenia z domu
 • RRSO 9,4%
bankbps

Atrakcyjne oprocentowanie

 • Minimum formalności
 • Indywidualnie dobrana oferta
 • LOTERII SPŁACAMY TWÓJ KREDYT

Czym jest kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny jest udzielany przez polskie banki komercyjne za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), czyli banku państwowego należącego w całości do Skarbu Państwa. W ramach kredytu technologicznego przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na spłatę kredytu zaciągniętego na innowacje. Program jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – zarówno tych, które działają na rynku od dawna, jak i start-upów. Kredyty technologiczne różnią się od standardowych kredytów tym, że są dofinansowane z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie kredytu technologicznego nazywane jest premią technologiczną.

Dlaczego kredyt technologiczny jest istotny?

Kredyty technologiczne to szansa dla firm, które nie chcą pozostać w tyle za konkurencją. W związku z tym, że w ostatnich latach mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem technologii, firmy, które chcą nadążać za zmianami, są zmuszone do inwestowania w innowacje. Nie ma co ukrywać, że takie innowacje są bardzo kosztowne, a często jedynym sposobem na ich wdrożenie jest skorzystanie z kredytu. Program Kredyt technologiczny to wsparcie dla firm z sektora MŚP, które mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% wartości kosztów kwalifikowanych.

Kto może skorzystać z kredytu technologicznego?

Kredyt technologiczny jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (potwierdzoną wpisem do rejestru),
 • spełniają kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy – zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014,
 • posiadają zdolność kredytową.

Kredyt na innowacje technologiczne jest dostępny dla przedsiębiorców z różnych branż, choć niektóre sektory zostały wykluczone, np. sektor węglowy, sektor hutnictwa żelaza i stali, sektor włókien syntetycznych, sektor budownictwa okrętowego, sektor rybołówstwa i akwakultury czy sektor produkcji podstawowej produktów rolnych.

Cele kredytu technologicznego

Zadaniem dofinansowania jest częściowa spłata kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym w celu wdrożenia innowacji technologicznych. Dzięki niemu przedsiębiorca z sektora MŚP może wdrożyć kosztowną innowację w swojej firmie i ponieść tylko część związanych z nią wydatków.

Możliwości wykorzystania kredytu technologicznego

BGK zastrzega, że celem kredytu technologicznego musi być „wdrożenie nowej technologii oraz rozpoczęcie na jej podstawie wytwarzania towarów/świadczenia usług, które są nowe lub znacząco ulepszone na podstawie zakupu i wdrożenia nowej technologii lub wdrożenia własnej nowej technologii. Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej”.

Kredyt technologiczny można przeznaczyć tylko na wydatki kwalifikowane. Zaliczamy do nich koszty:

 • nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (do 10% wydatków),
 • nabycia robót i materiałów budowlanych (do 50% wydatków), np. budowa hali produkcyjnej,
 • nabycia lub wytworzenia środków trwałych,
 • nabycia i ochrony wartości niematerialnych i prawnych,
 • rat leasingu dla środków trwałych,
 • wydatków na studia, koncepcje, ekspertyzy i projekty techniczne zlecone doradcom zewnętrznym,
 • związane z uzyskiwaniem patentów.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 mln euro. Kredyty technologiczne nie są udzielane na zakup środków trwałych, w których została już wdrożona nowa technologia (np. gotowa linia technologiczna).

Jak ubiegać się o kredyt technologiczny?

Przedsiębiorca, który chce otrzymać kredyt na innowacje, w pierwszej kolejności musi ubiegać się o przyznanie kredytu technologicznego w jednym z banków komercyjnych. W tym samym czasie należy zadeklarować wysokość wkładu własnego, jaki zostanie wniesiony. Następnie kredytobiorca składa wniosek o dofinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), a po pozytywnym rozpatrzeniu otrzymuje premię technologiczną, którą można spłacić zaciągnięty kredyt. Należy przestrzegać warunków i harmonogramu programu. W 2023 r. wnioski w BGK można składać od 23 marca do 31 maja do godziny 16:00.

Ważne! Nie można rozpocząć realizacji projektu przed złożeniem wniosku ani w dniu złożenia wniosku w BGK. Jeśli to zrobisz, wydatki zostaną uznane za niekwalifikowane.

Zalety i wady kredytu technologicznego

Podstawową zaletą kredytu na innowacje jest możliwość rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych technologii. Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich firma może pokryć większość kosztów kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym.

Do wad kredytu technologicznego możemy zaliczyć restrykcyjność warunków, jakie trzeba spełnić, by uzyskać dofinansowanie. Oprócz tego należy pamiętać, że kredyt w banku mogą otrzymać wyłącznie firmy ze zdolnością kredytową.

Jak wnioskować o kredyt technologiczny?

Proces wnioskowania o kredyt na innowacje wymaga ścisłego przestrzegania zasad. Projekty niekompletne i niepoprawnie wypełnione oraz te, które zostaną złożone po terminie lub bez promesy/warunkowej umowy kredytu, będą odrzucone już na starcie.

Wymagane dokumenty i procedura aplikacyjna

Wniosek o dotację w Banku Gospodarstwa Krajowego można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie. We wniosku należy potwierdzić zdolność kredytową, a następnie załączyć kopię warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego – musi ona być wystawiona najpóźniej w dniu złożenia wniosku, dlatego wniosek o udzielenie kredytu w banku należy złożyć odpowiednio wcześnie.

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć biznesplan, który musi zawierać m.in. opis dotychczasowej działalności, analizę opłacalności projektu i strategię marketingową. Biznesplan może być też wymagany przez bank kredytujący.

Oprócz kopii umowy/promesy i biznesplanu do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający reprezentację wnioskodawcy (jeśli dotyczy),
 • informacja o danych kontaktowych banku kredytującego,
 • oświadczenie dotyczące tajemnicy bankowej,
 • oświadczenie koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego (jeśli dotyczy),
 • szkic sytuacyjny i skumulowane zestawienie kosztów dot. robót budowlanych lub nieruchomości (jeśli dotyczy).

Kluczowe kryteria oceny

Wnioski o dofinansowanie są oceniane według trzech kategorii kryteriów:

 1. Kryteria formalne – kryteria obowiązkowe, które trzeba spełnić w 100%:
  1. złożenie wniosku w terminie,
  2. poprawne wypełnienie danych,
  3. złożenie kompletnego wniosku,
  4. załączenie poprawnej promesy lub warunkowej umowy kredytu.
 2. Kryteria merytoryczne – decydują o miejscu na liście rankingowej, ale nie wszystkie muszą być spełnione. Łącznie można zdobyć 25,5 pkt, z czego obowiązkowo 9 pkt:
  1. poziom innowacyjności w odniesieniu do branży,
  2. nowość i potencjał rynkowy rezultatu projektu,
  3. projekt zgodny z Krajową Inteligentną Specjalizacją i/lub dotyczący branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat,
  4. przedsiębiorca należy do Krajowego Klastra Kluczowego.
 3. Kryteria rozstrzygające – stosowane w przypadku remisu, jeśli brakuje dodatkowych środków na przyznanie dotacji.

Jak wybrać odpowiedni bank i ofertę?

Lista banków, które podpisały z BGK ramową umowę współpracy przy wdrażaniu kredytu technologicznego, obejmuje kilkanaście instytucji finansowych. Poszczególne oferty różnią się warunkami, takimi jak okres kredytowania, kwota kredytu czy oprocentowanie. Zanim wybierzesz bank kredytujący, zdecyduj się na rzetelne porównanie kredytów technologicznych. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z naszej porównywarki obejmującej wszystkie kredyty technologiczne. Ranking jest w pełni obiektywny, a jego celem jest znalezienie najbardziej atrakcyjnej oferty

Jaki jest faktyczny poziom dofinansowania?

W przypadku dofinansowanego kredytu technologicznego możemy mówić trzech pojęciach:

 • kredyt technologiczny – wartość kredytu przyznanego przez bank komercyjny, który może stanowić część wkładu własnego,
 • wkład własny – część inwestycji finansowana przez przedsiębiorcę z innych źródeł niż dofinansowanie z Funduszy Europejskich,
 • premia technologiczna – dofinansowanie wypłacane przez BGK, którym można spłacić kredyt technologiczny.

Wysokość dofinansowania na kwalifikowane wydatki inwestycyjne oblicza się na podstawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027, dlatego o tym, jaka część wydatków będzie mogła zostać sfinansowana z dotacji, decydują lokalizacja projektu i wielkość przedsiębiorstwa.

Jeśli chodzi o wydatki na studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, dofinansowanie nie może przekroczyć 2 mln euro na projekt i na przedsiębiorstwo. Z kolei maksymalna kwota wydatków w ramach wsparcia dla kosztów pozyskania patentu to 500 000 zł. Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą pozyskać dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych.

Rynek kredytów technologicznych w Polsce

Jako przedsiębiorca prowadzący firmę na terenie Polski możesz wybierać spośród ofert kilkunastu banków współpracujących z BGK w ramach programu Kredyt technologiczny. Oczywiście warunki poszczególnych banków różnią się między sobą, dlatego niezbędne jest dokładne porównanie kredytów technologicznych.

Jakie banki udzielają kredytów technologicznych w Polsce?

Banki kredytujące, które do tej pory podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ramową umowę współpracy przy wdrażaniu kredytu technologicznego, to (kolejność alfabetyczna):

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 3. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 4. Bank Millennium S.A.
 5. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 6. Bank Pekao S.A.
 7. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 8. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 9. ING Bank Śląski S.A.
 10. mBank S.A.
 11. PKO Bank Polski S.A.
 12. Santander Bank Polska S.A.
 13. SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 14. Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
 15. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Ryzyko związane z kredytem technologicznym

Każda firma zaciągająca kredyt na innowacje ma nadzieję na uzyskanie dofinansowania z BGK. Może się jednak zdarzyć, że wniosek zostanie odrzucony, a inwestycja stanie się niemożliwa do realizacji. Warto więc bardzo rzetelnie przygotować się do procesu wnioskowania, pamiętając o tym, by przygotować solidny biznesplan i przestrzegać terminów składania wniosków. Należy dokładnie zapoznać się z warunkami przyznawania dofinansowania i nie zapominać, że projekt nie może być rozpoczęty przed złożeniem wniosku ani w dniu złożenia wniosku w Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyty technologiczne nie są też udzielane na zakup środków trwałych, w których została wcześniej wdrożona nowa technologia.

Podsumowanie

Kredyt technologiczny to kredyt zaciągany w banku komercyjnym, który współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach programu Kredyt technologiczny. Po złożeniu wniosku w banku i otrzymaniu promesy kredytu technologicznego lub warunkowej umowy kredytu technologicznego należy złożyć wniosek w BGK i czekać na decyzję o udzieleniu dofinansowania. Kredyt na innowacje można przeznaczyć wyłącznie na wydatki kwalifikowane, a program jest skierowany do firm z sektora MŚP, które posiadają zdolność kredytową. Aby otrzymać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, trzeba spełnić opisane wyżej kryteria formalne i merytoryczne. Celem dotacji (premii technologicznej) jest częściowa spłata kredytu technologicznego zaciągniętego w banku komercyjnym w celu wdrożenia innowacji technologicznych.

Proces jest dość zawiły i czasochłonny. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek w banku komercyjnym i czekać na jego rozpatrzenie (czas oczekiwania zależy od banku), a następnie złożyć wniosek w BGK, poczekać na zakończenie programu i oczekiwać na decyzję.
Obowiązkowe załączniki do wniosku o dofinansowanie to: dokument potwierdzający reprezentację wnioskodawcy (jeśli dotyczy), kopia promesy kredytu technologicznego lub warunkowej umowy kredytu technologicznego z banku kredytującego, informacja o danych kontaktowych banku kredytującego, oświadczenie dotyczące tajemnicy bankowej, biznesplan projektu, oświadczenie koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego (jeśli dotyczy) oraz szkic sytuacyjny i skumulowane zestawienie kosztów dot. robót budowlanych lub nieruchomości (jeśli dotyczy).
Tak. Z kredytu technologicznego mogą skorzystać firmy z sektora MŚP, które spełniają warunki programu. Należy jednak pamiętać, że wymagana jest zdolność kredytowa.
Kredyt technologiczny umożliwia wdrożenie technologii pozwalającej na rozwój firmy i zwiększenie jej konkurencyjności na rynku. Dzięki dofinansowaniu z BGK masz możliwość realizacji inwestycji, na którą w innym razie nie mógłbyś sobie pozwolić.
Kredyt technologiczny jest udzielany na warunkach rynkowych, czyli takich, na jakich bank udziela kredytów inwestycyjnych. Warunki i koszty należy negocjować z bankiem kredytującym.
Tak. Z kredytu technologicznego mogą skorzystać firmy z sektora MŚP, które spełniają warunki programu. Dotyczy to m.in. przedsiębiorstw zajmujących się produkcją komputerów i wyrobów elektronicznych oraz prowadzenia działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki.
W przeciwieństwie do zwykłego kredytu w przypadku kredytu technologicznego można ubiegać się o dotację wypłacaną przez BGK, która służy spłacie kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym.
Nie. Premia technologiczna służy do częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym na finansowanie wydatków kwalifikowanych projektu.
Kredyt na innowacje jest udzielany przez banki w PLN.
BGK nie określa minimalnej wartości projektu. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych nie może natomiast przekraczać 50 mln euro.
Nie. Część branż została wykluczona. Ich listę można znaleźć w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (str. 20-23).
Nie. Projekt można rozpocząć najwcześniej dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie projektu wcześniej dyskwalifikuje do uzyskania dotacji.
Edukacja finansowa

Giełda długów — czym jest i jak działa?

Gdy słyszymy o długach, zwykle myślimy o obciążeniu, które spada na wierzyciela, zmuszając go do oczekiwania na spłatę zobowiązania. Jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona i dynamiczna. Wierzyciele, którzy nie chcą lub nie mogą czekać na spłatę długu, mają do dyspozycji potężne narzędzie finansowe — giełdę długów. To miejsce, gdzie niespłacone zobowiązania stają się przedmiotem handlu, a każdy dłużnik może stać się „aktywem” na tej specyficznej giełdzie.

Czytaj więcej »
Edukacja finansowa

Na kogo przechodzą długi po śmierci?

Śmierć bliskiej osoby to nie tylko czas żałoby i refleksji, ale również moment, w którym na powierzchnię mogą wypłynąć różne aspekty prawne i finansowe, o których na co dzień rzadko się myśli.

Czytaj więcej »