Przedsądowe wezwanie do zapłaty – poradnik

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to jeden ze sposobów na odzyskanie pożyczonych pieniędzy od dłużnika. Taki dokument ma go zmobilizować do zapłaty przynajmniej części zadłużenia. Otrzymanie przedsądowego wezwania do zapłaty to zawsze stresująca sytuacja. Warto więc dowiedzieć się, czym ono dokładnie jest oraz w jaki sposób się je sporządza.

Kto może wystawić przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Prawo do tego, aby wystawić przedsądowe wezwanie do zapłaty, ma każdy podmiot, który jest wierzycielem. Nie musi to być więc tylko bank, ale i firma pozabankowa, osoba fizyczna, firma windykacyjna, spółdzielnia mieszkaniowa, firma wodociągowa i gazowa. Oznacza to, że takiego rodzaju wezwanie może wystawić każdy wierzyciel, który chce odzyskać pieniądze od swojego dłużnika.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to dokument, który nie niesie żadnych skutków prawnych. Jego główną funkcją jest więc przypomnienie dłużnikowi o konieczności spłacenia zobowiązania. Może być ono wysyłane wielokrotnie.

Co wezwanie do zapłaty oznacza dla dłużnika?

Otrzymanie wezwania do zapłaty ma na celu zmotywować dłużnika do zapłaty zobowiązania. Dzięki niemu ma on także szansę na to, aby poprawić swoją sytuację i relacje z wierzycielem. Jest to również ostatni etap przed skorzystaniem z usług firmy windykacyjnej lub skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Dłużnik, który otrzymał przedsądowe wezwanie do zapłaty, powinien traktować to jako chęć polubownego rozwiązania sprawy ze strony wierzyciela. W ten sposób dąży on do odzyskania należności bez udziału osób trzecich. Warto pamiętać także o tym, że brak reakcji na takie wezwanie może następnie zostać wykorzystany przeciwko dłużnikowi w trakcie procesu sądowego. Brak wyraźnej chęci porozumienia ze strony dłużnika przemawia na jego niekorzyść. Warto więc odpowiednio ustosunkować się do takiego wezwania – zwłaszcza po tym, gdy zostanie ono przesłane wielokrotnie.

Jak skonstruowany jest wzór przedsądowego wezwania do zapłaty?

Nie ma jednej formy, jaką powinien mieć wzór wezwania do zwrotu pieniędzy. Najważniejsze jest to, aby pismo było skonstruowane w sposób zrozumiały dla adresata. Powinno także zawierać takie elementy jak:

  • dane dłużnika,
  • dane wierzyciela,
  • datę oraz miejsce, w którym sporządzono dokument,
  • najważniejsze informacje o zadłużeniu,
  • numer umowy,
  • sposób spłaty zobowiązania.

Dłużnik, który otrzyma takie wezwanie, powinien na nie odpowiedzieć również w formie pisemnej. Jeśli spłaci swoje zobowiązanie wobec wierzyciela, to do dokumentu zwrotnego należy dołączyć potwierdzenie zapłaty.

Wzór wezwania do zapłaty

Jeśli zastanawiasz się, jak wygląda przedsądowe wezwanie do zapłaty, wzór takiego dokumentu znajdziesz poniżej. Jest to tylko przykład wezwania do pokrycia zadłużenia, który może być w dowolny sposób modyfikowany.

Przedstawiony wzór przedsądowego wezwania do zapłaty może być pomocny w wyegzekwowaniu należności od dłużnika.

Jak postępować po otrzymaniu przedsądowego wezwania do zapłaty?

W przypadku otrzymania przedsądowego wezwania do zapłaty należy dokładnie sprawdzić dokument. Przede wszystkim warto zweryfikować poprawność zawartych w nim informacji, aby mieć pewność, że jest to autentyczny dokument. Jeśli budzi on jakiekolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z nadawcą.

W prawidłowo sporządzonym wezwaniu do zapłaty musi znajdować się data, do której adresat powinien się ustosunkować. W tym czasie dłużnik powinien skontaktować się z wierzycielem w celu ustalenia wspólnego planu działania. Na tym etapie możliwe jest polubowne załatwienie sprawy. W przypadku trudności w spłacie zobowiązania, które są wynikiem trudnej sytuacji zdrowotnej lub życiowej, warto poinformować o tym wierzyciela. Obie strony mogą dzięki temu wypracować korzystne rozwiązania. Jeśli jednorazowa spłata nie jest możliwa, warto wnioskować o rozłożenie zobowiązania na dogodne raty.

O czym należy pamiętać po otrzymaniu wezwania do zapłaty?

Otrzymanie przedsądowego wezwania do zapłaty to doskonała okazja do tego, aby poprawić swoją sytuację. Zdecydowanie najgorszym wyjściem jest zaprzestanie kontaktu z wierzycielem. Może to spowodować poważne problemy, których rozwiązanie będzie bardzo trudne.

Przede wszystkim nie wolno ignorować wierzyciela, ponieważ kolejne kroki, jakie może on podjąć, spowodują znaczne pogorszenie sytuacji finansowej dłużnika. Wierzyciel może rozpocząć postępowanie egzekucyjne z udziałem komornika, który zajmie część majątku. Brak spłaty zobowiązań może skutkować wpisem do rejestrów dłużników, a tym samym trudnościami w otrzymaniu kredytu. Postępowanie komornicze spowoduje również znaczący wzrost zadłużenia, które i tak trzeba będzie spłacić.

Warto także dobrze przemyśleć decyzję o pożyczce przed jej zaciągnięciem. Należy dobrze przeanalizować swoją sytuację finansową, co pozwoli ocenić, czy jej spłata w terminie będzie możliwa.