Skarga na Komornika – jak napisać?

Komornik zajmuje się ściąganiem należności od dłużników na poczet niespłaconych zobowiązań. Musi postępować zgodnie z prawem. Jego praca podlega przepisom, których musi przestrzegać. Może się zdarzyć, że podczas wykonywania czynności nadużył swojej pozycji i przekroczył uprawnienia. W takiej sytuacji masz prawo do złożenia skargi na komornika. Dowiedz się, jak powinna być ona skonstruowana oraz jak przebiega proces jej rozpatrywania.

Czym jest skarga na komornika?

To rodzaj zażalenia, które można wnieść w kilku sytuacjach, gdy komornik:

 • wykonał czynności w niepoprawny sposób,
 • zaniechał czynności, które miał wykonać,
 • dopuścił się czynu zabronionego.

Składając takie zażalenie na czynności komornika, należy pamiętać, że skarga dotyczy wyłącznie jego postępowania, a nie sądu bądź innej instytucji.

Kto może złożyć taką skargę?

Prawo do złożenia zażalenia na czynności komornika przysługuje każdemu, kto został poszkodowany przez jego działania lub zaniechanie. Co ważne, prawo do niego przysługuje każdemu, kto został przez niego poszkodowany, a nie tylko tym, wobec których prowadzone były czynności egzekucyjne. Z tego prawa mogą więc skorzystać również osoby trzecie. Skarga na komornika może więc być złożona również przez:

 • osoby uczestniczące w czynnościach komorniczych,
 • sąd,
 • organizację społeczną,
 • prokuraturę,
 • wierzyciela.

Dość często zdarza się, że dłużnicy składają skargę, licząc na to, że powstrzyma ona komornika przed wykonywaniem czynności egzekucyjnych, mimo że robi to zgodnie z prawem. Jest to jednak działanie bezskuteczne, które może jedynie doprowadzić do większych problemów. Skarga może być jednak złożona w przypadku, gdy np. podczas poszukiwania majątku dłużnika komornik zajmie własność osób trzecich przebywających w tym samym lokalu. Jest to działanie bezprawne, dlatego w takiej sytuacji skarga na czynności komornika jest wskazana.

Skarga na komornika: co powinna zawierać?

Skarga na komornika jest pismem procesowym, które trafia do sądu. Musi być więc poprawnie sporządzona. Wzór takiego pisma można uzyskać bezpośrednio u komornika, który ma obowiązek wydać uniwersalną wersję skargi. Można też napisać ją samodzielnie. Najważniejsze jest to, aby zawierała elementy takie jak:

 • oznaczenie właściwego sądu,
 • dane stron postępowania wraz z adresami,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • sygnaturę sprawy egzekucyjnej,
 • opis działań lub zaniechania komornika,
 • wniosek o zmianę, zaniechanie lub wykonanie czynności przez komornika,
 • szczegółowe uzasadnienie,
 • własnoręczny podpis.

Gotowy wzór skargi na komornika do Izby Komorniczej można znaleźć także w internecie i skorzystać z niego.

Gdzie złożyć skargę na komornika?

Skarga na komornika musi być wniesiona do sądu rejonowego, który jest właściwy dla miejsca, w którym znajduje się kancelaria. Dokument ten dostarcza do sądu sam komornik. Jest to konieczne, gdyż wymagają tego przepisy prawa. Zgodnie z nimi, aby skarga mogła wywołać skutki prawne, musi być wniesiona przez osobę, która ma do tego legitymację. Mimo tego, że adresatem pisma jest sąd, musi być wysłane do kancelarii komorniczej.

Po otrzymaniu skargi komornik w ciągu trzech dni musi sporządzić uzasadnienie czynności, która została zaskarżona. Następnie komplet dokumentów wraz z przesłanym pismem przekazuje do sądu. Sąd rozpatruje skargę, a o jej uwzględnieniu zawiadamia osobę zaskarżającą oraz pozostałych zainteresowanych.

Opłata za skargę na czynności komornicze jest stała i wynosi 50 zł. Może być wniesiona w formie gotówkowej, bezgotówkowej oraz z pomocą znaczków opłaty sądowej. Przy płatności bezgotówkowej konieczne jest wykonanie przelewu na wskazany numer konta, który można znaleźć na stronie internetowej sądu. Przy składaniu skargi należy dołączyć do niej dowód uiszczenia opłaty lub wykonania przelewu. W przeciwnym razie zostanie odrzucona. Może zdarzyć się tak, że komornik od razu rozpatrzy skargę bez kierowania jej do sądu. W takim przypadku opłata sądowa zostanie zwrócona.

Oprócz skargi na działania komornika można również wnieść wniosek o jego zmianę. W takiej sytuacji sąd może wydać decyzję o przydzieleniu do sprawy innego komornika, który przejmie wszystkie obowiązki poprzednika.

Do kiedy można wnieść skargę?

Skarga na komornika może zostać wniesiona w ciągu tygodnia od dnia wykonania lub zaniechania czynności. Zależnie od podstawy skargi inaczej liczy się ten czas:

 • od dnia dokonania czynności – gdy prawo stron lub osób zostało naruszone lub zagrożone przez działania komornika, gdy były one obecne przy czynności lub zawiadomione o terminie jej przeprowadzenia,
 • od dnia, w którym osoba skarżąca została poinformowana o tym, że czynność miała być dokonana – w przypadku skargi na zaniechanie komornika,
 • w pozostałych przypadkach – od dnia, gdy strony lub osoby, których prawo zostało naruszone lub zagrożone, zostały powiadomione o dokonywaniu czynności.

Jaką decyzję może wydać sąd?

Po otrzymaniu skargi od komornika sąd wszczyna postępowanie. Ma na to tydzień od momentu jej wpłynięcia. Może zdarzyć się, że w zażaleniu pojawią się braki formalne. W takim przypadku na rozpoznanie skargi sąd ma tydzień od momentu uzupełnienia lub poprawy błędów w dokumencie. Jeśli jednak we wskazanym przez sąd terminie nie dojdzie do uzupełnienia braków formalnych, odrzuci skargę. Warto więc zadbać o to, aby była właściwie sporządzona, co znacząco przyspieszy całe postępowanie.

Sąd może w całości lub tylko w części uwzględnić złożoną skargę w zakresie, w jakim była uzasadniona. Dla skarżącego oznacza to, że komornik popełnił błąd w swojej pracy, który musi zostać naprawiony. Taka decyzja sądu wiąże się więc z anulowaniem bezprawnie wykonanej czynności lub wykonaniem czynności, która wcześniej została zaniechana.

W przypadku, gdy sąd uzna skargę za bezpodstawną i nie dopatrzy się w działaniu komornika żadnych błędów może ją w całości oddalić. Jeśli została złożona po terminie lub z innych względów była niedopuszczalna, może ją odrzucić.

Warto wiedzieć, że prawo do złożenia skargi nie przysługuje na takie czynności komornika, jak:

 • zarządzenie o wezwaniu do usunięcia braków pisma,
 • zawiadomienie o terminie przeprowadzenia czynności,
 • uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

Czym jest skarga na komornika do izby komorniczej?

Oprócz złożenia skargi do sądu poszkodowany przez działania komornika może także wykorzystać drugą możliwość. Jest nią skarga na komornika do izby komorniczej. Warto złożyć ją przede wszystkim w przypadku spraw, które mają małe szanse na ich pozytywne rozpatrzenie przez sąd ze względu np. na niską szkodliwość czynu. Skarga do izby, czyli regionalnej organizacji, która zrzesza komorników, może przynieść oczekiwany rezultat. To skuteczne działanie zwłaszcza w przypadku, gdy w skardze opisane są działania niezgodne z kodeksem etyki zawodowej.

Dość często okazuje się, że działania komornika, mimo tego, że są bulwersujące, często są zgodnie z prawem. W takich sytuacjach można skorzystać z możliwości zgłoszenia sprawy do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Są to instytucje, których głównym celem jest pomoc obywatelom poszkodowanym przez niewłaściwe działania różnego rodzaju organów publicznych.

Co może dać skarga na komornika?

Skarga na komornika nie ma na celu anulowania długu, nawet jeśli podczas swoich działań popełnił błąd. Nie jest wierzycielem, ale jedynie pośrednikiem, którego zadaniem jest wyegzekwowanie należności. Jeśli komornik zostanie wyłączony z postępowania egzekucyjnego, jego zadanie przejmie inna kancelaria.

W przypadku, gdy dług został spłacony, ale działania komornika były niezgodne z prawem, co potwierdził sąd, poszkodowany dłużnik ma prawo starać się o odszkodowanie od kancelarii komorniczej. Może to odbywać się na drodze cywilnej.

Wierzyciel może wnieść skargę na komornika, który w jego imieniu odzyskuje dług w sytuacji, gdy robi to w sposób opieszały. Takie działanie, a dokładniej zaniechanie również kwalifikuje się do złożenia zażalenia na jego działania.