Kiedy spłacanie długu przez żyranta nie jest konieczne?

w-jakiej-sytuacji-zyrant-nie-musi-splacac-dlugu

Spis Treści

Poręczenie kredytu przez żyranta jest zabezpieczeniem. W przypadku gdy główny kredytobiorca nie spłaca swojego zobowiązania, to właśnie żyrant przejmuje na siebie ten obowiązek. Jego pomoc jest nieoceniona w przypadku osób, które samodzielnie nie otrzymałyby kredytu. Okazuje się jednak, że żyrant nie zawsze musi spłacać dług, za który poręczył. Dowiedz się, w jakich sytuacjach jest to możliwe.

Co to jest żyrant?

Żyrant to poręczyciel kredytu. Niekiedy nazywany jest również gwarantem. Na żyranta wybiera się najczęściej osobę z najbliższego otoczenia. Musi być pełnoletnia oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Poręczyciel nie może mieć także zaległości w spłacie własnych zobowiązań finansowych. Potrzebna jest również odpowiednia zdolność kredytowa. Dokładne wymagania dotyczące gwaranta zależą od polityki konkretnej instytucji finansowej.

Definicja żyranta

Słowo żyrant pochodzi z języka włoskiego. Słowo girante w tłumaczeniu na polski oznacza dosłownie „obracać” lub „żyrować”. Jeszcze przed wojną mianem żyranta określano indosanta. Była to osoba, która podpisywała oświadczenie woli o przeniesieniu własności weksla lub czeku.

Kiedy wykorzystuje się żyranta?

Żyrant bierze na siebie obowiązek spłaty zaciągniętego zobowiązania w sytuacji, gdy kredytobiorca nie może tego zrobić. Jest więc zabezpieczeniem dla instytucji udzielającej kredytu lub pożyczki. Ustanowienie żyranta jest niezbędne, gdy osoba, która chce zaciągnąć zobowiązanie finansowe, nie może tego zrobić samodzielnie.

Żyrant nie spłaca długu – co zrobić?

Może się zdarzyć, że mimo podpisanej umowy gwarant nie wywiązuje się ze swojego obowiązku i nie spłaca zobowiązania. Jest to kłopotliwa sytuacja zarówno dla kredytodawcy, jak i kredytobiorcy. W takim przypadku trzeba podjąć odpowiednie kroki, które pozwolą wyegzekwować należności.

Jakie kroki podjąć, gdy żyrant nie spłaca długu?

W pierwszej kolejności należy się skontaktować z poręczycielem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Należy określić, dlaczego żyrant nie spłaca długu. Może się zdarzyć, że z różnych przyczyn przeoczył wezwania do zapłaty i będzie chciał to naprawić. Jeśli jednak takie działania nie przyniosą oczekiwanego efektu, konieczne może się okazać postępowanie egzekucyjne.

Jak działa postępowanie egzekucyjne?

Działanie egzekucyjne ma na celu zaspokoić roszczenia wierzyciela wobec dłużnika. Oznacza to, że na wniosek sądu komornik może zająć m.in. wynagrodzenie, ruchomości, rachunek bankowy czy nieruchomości, które pozwolą pokryć zobowiązania.

Kiedy rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne?

Tego rodzaju działania komornik może rozpocząć dopiero wtedy, gdy sąd wyda tytuł egzekucyjny oraz nada mu klauzulę wykonalności. Jeśli wcześniejsze próby windykacji nie przyniosły oczekiwanego efektu, sprawa zostaje skierowana na drogę sądową.

Jakie są skutki niespłacenia długu przez żyranta?

Konsekwencje takiego zaniechana to przede wszystkim:

 • wysyłanie upomnień przez wierzyciela i kontakt telefoniczny,
 • przekazanie sprawy do windykacji zewnętrznej,
 • wypowiedzenie umowy kredytu i rozpoczęcie postępowania sądowego.

Żyrant może mieć z tego powodu poważne problemy, a nawet stracić majątek.

Kiedy żyrant może odmówić spłaty długu?

Mimo ciążącego na żyrancie obowiązku istnieją wyjątkowe sytuacje, w których spłata zobowiązania nie jest konieczna. Warto wiedzieć, w jakich przypadkach gwarant nie musi spłacać długu.

Jakie sytuacje mogą wystąpić, w których żyrant może odmówić spłaty długu?

Poręczyciel jest zwolniony z obowiązku spłacania zadłużenia, gdy:

 • podpisał dokumenty w wyniku błędu (został okłamany, był pod wpływem środków odurzających itd.),
 • został zmuszony do podpisania umowy groźbą,
 • kredytobiorca spłacił swoje zobowiązanie.

Warto wiedzieć, że żyrant nigdy nie spłaca długu w całości. W umowie jest zawarta informacja dotycząca tego, za jaką część zobowiązania odpowiada.

Kiedy żyrant nie odpowiada za dług dłużnika?

Żyrant nie bierze odpowiedzialności za niespłacony dług, jeżeli dłużnik umrze. Zostaje wtedy zwolniony z tego obowiązku. Obowiązek spłaty zadłużenia leży wtedy po stronie ubezpieczyciela, a jeśli go nie ma, stosuje się zasadę dziedziczenia.

Jakie są konsekwencje dla żyranta, który nie spłaca długu?

Gwarant, który celowo nie spłaca zobowiązania, musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Jest on bowiem tak samo odpowiedzialny za to zobowiązanie, jak dłużnik. Jeśli nie będzie wywiązywał się ze swojego obowiązku, sprawa może zostać skierowana na drogę sądową, a następnie do komornika.

Kiedy wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń od żyranta?

Wierzyciel ma prawo do żądania spłaty długu przez żyranta, gdy dłużnik nie wywiązuje się z zobowiązania. Zgodnie z podpisaną umową jest on za to odpowiedzialny w równym stopniu. Jeśli nie zachodzą przesłanki wskazujące na to, że poręczyciel nie musi spłacać długu, jest zmuszony wywiązać się z podpisanej umowy.

Czy żyrant musi spłacić całą kwotę długu?

Nie musi, gdyż dokładna informacja o tym, za jaką część zobowiązania odpowiada poręczyciel, jest zawarta w umowie.

Czy wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń od dłużnika i żyranta jednocześnie?

Jest to możliwe, jednak w praktyce dość rzadko spotykane. Wiąże się to bowiem z koniecznością rozpoczęcia dwóch spraw sądowych, co jest czasochłonne oraz kosztowne.

Czy wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń od żyranta, jeśli dłużnik zmarł?

W takim przypadku spłacanie długu przez żyranta nie jest konieczne. Obowiązek ten przejmują inne podmioty.

Jak uniknąć sytuacji, w której żyrant nie spłaca długu?

Najlepszym sposobem na to, aby uniknąć takiej sytuacji, jest właściwy wybór żyranta. Powinna to być zaufana osoba o odpowiedniej zdolności kredytowej. Dzięki temu można uniknąć wielu problemów.

Jakie zabezpieczenia mogą zostać ustanowione na rzecz wierzyciela?

Poręczenie nie jest jedyną formą zabezpieczenia roszczeń wierzyciela. Można zdecydować się także na:

 • gwarancję bankową,
 • weksel in blanco,
 • zastaw,
 • zastaw rejestrowy,
 • hipotekę,
 • cesję wierzytelności,
 • dobrowolne poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego.

Jak widać, ustanowienie żyranta to tylko jedno z wielu rozwiązań.

Czy żyrant może ograniczyć swoją odpowiedzialność?

Poręczyciel ma prawo do zabezpieczenia się poprzez ograniczenie wyłącznie do głównej wierzytelności. Innym sposobem na ochronę własnego interesu jest także zastrzeżenie, że żyrant będzie odpowiedzialny za spłatę zobowiązania tylko do końca trwania umowy.

Jakie są inne sposoby zabezpieczenia spłaty długu?

Spłata zaciągniętego długu może być zabezpieczona także gwarancją bankową, dobrowolnym poddaniem się egzekucji, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką. To od wierzyciela zależy, jaką metodą wybierze.

Jakie prawa ma żyrant?

Poręczyciel zobowiązania ma nie tylko obowiązki, ale także prawa. Jednym z nich jest odpowiedzialność wyłącznie za konkretną część zadłużenia. Podczas zawierania umowy może on także określić, że będzie żyrantem tylko do chwili, gdy upłynie wskazany w dokumencie termin.

Czy żyrant ma prawo do informacji na temat długu?

Tak, poręczyciel ma prawo kontrolować, jak przebiega spłata zobowiązania przez dłużnika. Może również wnioskować o przedstawienie dokładnego aktualnego stanu zadłużenia.

Czy żyrant może wypowiedzieć umowę o żyrantce?

Może się zdarzyć, że sytuacja życiowa żyranta ulegnie pogorszeniu i na przykład straci on pracę. W wyniku tego pogorszy się także jego zdolność kredytowa i w razie problemów ze spłatą zobowiązania przez dłużnika nie będzie on w stanie go zastąpić. Wycofanie się z umowy nie jest jednak łatwe. Najczęściej jest to możliwe tylko wtedy, gdy dłużnik sumiennie spłaca swoje zobowiązanie. Do wycofania się z umowy o żyrowaniu potrzebna jest zgoda każdej ze stron. Zazwyczaj konieczne jest także ustanowienie innej formy zabezpieczenia.

Czy żyrant może zażądać zwrotu spłaconego długu od dłużnika?

Żyrant może zażądać zwrotu spłaconego zobowiązania na mocy roszczenia regresowego. W razie problemów z odzyskaniem pieniędzy może wnieść pozew do sądu.

Podsumowanie

 1. Żyrant jest poręczycielem zobowiązania finansowego. Bierze na siebie odpowiedzialność za jego spłatę, jeżeli dłużnik nie będzie wywiązywał się z tego obowiązku.
 2. Poręczycielem nie może zostać każdy. Musi to być zaufana osoba, która ma co najmniej 18 lat oraz dobrą zdolność kredytową. Nie może także mieć niespłaconych innych zobowiązań.
 3. Żyrant może chronić swoje interesy poprzez ograniczenie odpowiedzialności wyłącznie do głównej wierzytelności lub dodanie do umowy klauzuli określającej, że poręczenie będzie obowiązywało tylko do końca trwania umowy.
 4. Wierzyciel oprócz poręczenia może wybrać także inne sposoby zabezpieczenia spłaty długu. Może to być na przykład hipoteka, weksel in blanco lub zastaw.

Karty kredytowe stanowią fundamentalny element współczesnego systemu finansowego, umożliwiając użytkownikom realizację transakcji bezpośrednio z wykorzystaniem przyznanego przez bank kredytu.

W obliczu dynamicznie zmieniających się cen i rat kredytów możliwość skorzystania z wakacji kredytowych stanowi dla wielu obywateli istotny aspekt stabilizacji osobistych budżetów.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, świadczenia emerytalne nie są w całości chronione przed zajęciami komorniczymi.