Kredyt z gwarancją de minimis

Czy w ramach pomocy publicznej można otrzymać gwarancję na kredyt zaciągnięty przez przedsiębiorcę? Okazuje się, że tak. Jeśli chcesz skorzystać z takiego rozwiązania, rozważ kredyt z gwarancją de minimis, który adresowany jest do firm z sektora MŚP. Czym jest kredyt z gwarancją de minimis, kto może się o niego ubiegać i jak wygląda proces wnioskowania.

bnpparibas

Weź Kredyt do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • kredyt na dowolny cel
 • do 30 tyś. zł bez wychodzenia z domu
 • RRSO 12,41%
aliorbank

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • kredyt na dowolny cel
 • do 30 tyś. zł bez wychodzenia z domu
 • RRSO 9,04%
pkobp

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • dodatkowa gotówka na dowolny cel
 • bez wychodzenia z domu
 • RRSO 12,57%
velobank

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • bez wychodzenia z domu
 • RRSO 9,4%
bankbps

Atrakcyjne oprocentowanie

 • Minimum formalności
 • Indywidualnie dobrana oferta
 • LOTERII SPŁACAMY TWÓJ KREDYT

Czym jest kredyt z gwarancją de minimis?

Program gwarancji de minimis jest realizowany z rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.

Na początek zdefiniujmy podstawowe pojęcia:

 • Gwarancja – forma zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił zaciągniętego w banku zobowiązania. Dzięki gwarancji bank ma pewność, że otrzyma spłatę kredytu, co wpływa na obniżenie kosztów finansowania.
 • Pomoc de minimis – dopuszczona unijnym prawem pomoc publiczna, jakiej może udzielić państwo. Taka pomoc nie wymaga zgody Komisji Europejskiej, lecz jest przez nią monitorowana. Pomoc de minimis mogą udzielać różne instytucje, a wsparcie może się różnić zarówno formą, jak i celem. Pomoc de minimis posiada ustalone pułapy wartości i nie może przekroczyć 200 000 euro lub 100 000 euro (sektor transportu drogowego towarów) dla jednego przedsiębiorcy w okresie 3 kolejnych lat podatkowych. Wartość udzielonej pomocy de minimis jest przeliczana na euro.
 • Gwarancja de minimis – jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego lub obrotowego. Gwarancja de minimis jest udzielana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP). Z gwarancją de minimis nie wiążą się żadne skutki podatkowe.
 • Kredyt z gwarancją de minimis – kredyt udzielony przez bank komercyjny współpracujący z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Dane na dzień 31 marca 2023 r. z BGK:

 • 171,833 mld zł udzielonych gwarancji de minimis,
 • 263,495 mld zł kredytów zabezpieczonych gwarancją de minimis,
 • 248 169 przedsiębiorców skorzystało z programu gwarancji de minimis.

Kto może skorzystać z kredytu z gwarancją de minimis?

Kredyt z gwarancją de minimis jest skierowany do mikro, małych i średnich firm:

 • mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.
 • małe przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro.
 • średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.

Firmy z sektora MŚP, które kwalifikują się do wzięcia kredytu z gwarancją de minimis, na etapie udzielania kredytu i wnioskowania o gwarancję muszą spełniać określone warunki (patrz akapit: Jakie są wymagania, aby otrzymać kredyt z gwarancją de minimis?).

Według danych BGK w ciągu 10 lat trwania programu z kredytu z gwarancją de minimis skorzystało najwięcej mikroprzedsiębiorstw (74%). Na drugim miejscu są małe przedsiębiorstwa (20%), a na trzecim średnie (6%).

Kto NIE może skorzystać z gwarancji de minimis?

BGK zastrzega wykluczenia branżowe:

 • rybołówstwo i akwakultura,
 • produkcja podstawowa produktów rolnych,
 • przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych (dotyczy określonych sytuacji),
 • działalność wymagająca, aby towary krajowe traktować priorytetowo,
 • działalność związana z wywozem do państw członkowskich lub państw trzecich,
 • zakup pojazdów do transportu drogowego w zarobkowej działalności skupionej na transporcie drogowym towarów.

Różnica między kredytem z gwarancją de minimis a innymi formami finansowania

Podstawową różnicą między kredytem z gwarancją de minimis a innymi kredytami jest możliwość otrzymania gwarancji na uzyskanie kredytu inwestycyjnego lub obrotowego. Jest to więc forma wsparcia dla firm z sektora MŚP, które aby się rozwijać muszą skorzystać z dodatkowego finansowania. W przypadku kredytu z gwarancją de minimis należy pamiętać, że trzeba spełnić zarówno warunki stawiane przez bank, jak i wymagania programu prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dlaczego warto wziąć kredyt z gwarancją de minimis?

Najważniejsze korzyści dla małych przedsiębiorców to:

 • możliwość zaciągnięcia kredytu mimo krótkiej historii kredytowej,
 • możliwość wzięcia kredytu w przypadku posiadania niewystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem – brak konieczności zastawu,
 • oszczędność czasu – formalności można załatwić w banku kredytującym przy okazji zaciągania kredytu,
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu, np. poprzez obniżenie marży lub prowizji,
 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji de minimis,
 • brak obowiązku sprawozdawczego

Cele kredytu z gwarancją de minimis

Pożyczka de minimis nie jest formą dotacji, a jej celem jest pomoc w uzyskaniu kredytu i obniżenie kosztów związanych z finansowaniem. Gwarancja de minimis ma na celu ułatwienie firmom z sektora MŚP dostępu do kredytów, a tym samym rozwój polskiej gospodarki. Kredyty z gwarancją de minimis można przeznaczyć na realizację inwestycji lub pokrycie bieżących wydatków firmy.

Rodzaje kredytów z gwarancją de minimis

Wyróżniamy dwa rodzaje kredytów z gwarancją de minimis: kredyty inwestycyjne i kredyty obrotowe. Rodzaj zaciąganego zobowiązania zależy wyłącznie od potrzeb kredytobiorcy. Gwarancja de minimis jest przeznaczona na zabezpieczenie spłaty kredytu.

Kredyt z gwarancją de minimis na inwestycje

Gwarancja de minimis dla kredytów inwestycyjnych:

 • może być udzielona na maksymalnie 99 miesięcy (120 miesięcy do czerwca 2023 r.),
 • może zabezpieczać kredyty w obcych walutach,
 • zabezpiecza do 60% kwoty kredytu (do 80% kwoty kredytu do 30 czerwca 2023 r.),
 • jest zabezpieczona za pomocą weksla własnego in blanco przedsiębiorcy,
 • nie obejmuje odsetek i innych kosztów kredytowych,
 • stawka prowizji za gwarancję to 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0% dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.).

Kredyt z gwarancją de minimis na bieżącą działalność przedsiębiorstwa

Gwarancja de minimis dla kredytów obrotowych:

 • może być udzielona na maksymalnie 27 miesięcy (75 miesięcy do 30 czerwca 2023 r.),
 • może zabezpieczać kredyty w obcych walutach,
 • zabezpiecza do 60% kwoty kredytu (do 80% kwoty kredytu do 30 czerwca 2023 r.),
 • jest zabezpieczona za pomocą weksla własnego in blanco przedsiębiorcy,
 • nie obejmuje odsetek i innych kosztów kredytowych,
 • stawka prowizji za gwarancję to 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0% dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.).

Kredyt obrotowy może być udzielony w różnych formach, np. jako kredyt w rachunku bieżącym, linia kredytowa na karcie lub zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków.

Jak zdobyć kredyt z gwarancją de minimis?

Wnioskowanie o kredyt z gwarancją de minimis nie jest skomplikowane. W pierwszej kolejności należy porównać oferty różnych banków współpracujących z BGK w ramach gwarancji de minimis. Ich listę znajdziesz w kolejnym akapicie. Pamiętaj, że tylko w tych bankach możesz wziąć kredyt z gwarancją de minimis.

Gwarancja de minimis obejmuje 6 kroków:

 1. Wypełnienie i złożenie wniosku o udzielenie gwarancji – wniosek wypełnia się w banku kredytującym i składa wraz z wnioskiem o kredyt obrotowy lub inwestycyjny.
 2. Podjęcie decyzji o udzieleniu gwarancji – bank analizuje zdolność kredytową. Jeśli wnioskujący posiada zdolność kredytową do spłaty kredytu z odsetkami oraz spełnia warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, bank udziela kredytu z gwarancją de minimis.
 3. Objęcie kredytu gwarancją – kredytobiorca akceptuje warunki i podpisuje umowę. Wraz z podpisaniem umowy przedsiębiorca wystawia weksel własny z deklaracją wekslową (na rzecz BGK). W dniu udzielenia gwarancji bank kredytujący wydaje zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.
 4. Zapłata prowizji – bank pobiera opłatę prowizyjną od udzielonej gwarancji w wysokości 0,5% w stosunku rocznym (0% do 30 czerwca 2023 r.).

Jeśli kredytobiorca nie wywiąże się z obowiązku spłaty kredytu, wdrażane są kroki 5 i 6:

 1. Realizacja gwarancji – bank kredytujący wzywa BGK do zapłaty. Bank Gospodarstwa Krajowego wykonuje zobowiązanie z tytułu gwarancji de minimis w ciągu 15 dni roboczych.
 2. Windykacja – po wypłacie z gwarancji BGK nalicza od wypłaconej kwoty odsetki wynoszące 4-krotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. Działania windykacyjne prowadzi bank kredytujący.

Kto udziela kredytu z gwarancją de minimis?

Dostępność gwarancji de minimis w bankach komercyjnych od 01.07.2018 r. (kolejność alfabetyczna):

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 3. Bank Millennium S.A.
 4. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 5. Bank Pekao S.A.
 6. Bank Pocztowy S.A.
 7. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze (lista banków)
 8. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 9. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 10. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 11. Credit Agricole Bank Polska S.A.
 12. ING Bank Śląski S.A.
 13. mBank S.A.
 14. Nest Bank S.A.
 15. PKO Bank Polski S.A.
 16. Santander Bank Polska S.A.
 17. SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze
 18. Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
 19. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Każdy bank udziela kredytów na własnych warunkach, dlatego przed zaciągnięciem zobowiązania warto zrobić porównanie kredytów z gwarancją de minimis. Takie zestawienie znajdziesz w porównywarce kokos.pl, która obejmuje każdy dostępny kredyt z gwarancją de minimis. Ranking jest obiektywny, a jego celem jest wybór najbardziej atrakcyjnego rozwiązania.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania kredytu z gwarancją de minimis?

O udzielenie gwarancji de minimis przedsiębiorca wnioskuje w banku, w którym zaciąga kredyt. Wraz z wnioskiem o kredyt inwestycyjny lub obrotowy należy więc złożyć wniosek o udzielenie gwarancji wraz z załącznikiem. We wniosku przedsiębiorca musi określić: nazwę i adres banku kredytującego, kwotę kredytu, okres kredytowania, przeznaczenie kredytu, a także datę, do której ma obowiązywać gwarancja, jej procentową wysokość i kwotę w PLN. Oprócz tego należy złożyć wszystkie dokumenty wymagane przez bank w procesie ubiegania się o kredyt.

Jakie są wymagania, aby otrzymać kredyt z gwarancją de minimis?

Przedsiębiorca z sektora MŚP na etapie udzielania kredytu i wnioskowania o gwarancję de minimis, musi spełniać następujące warunki:

 • nie posiada wpisu wykluczającego z możliwości uzyskania kredytu (np. baza BIK, Bankowy Rejestr),
 • nie posiada zaległości wobec US i ZUS/KRUS,
 • nie jest prowadzona wobec niego egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku nie posiadał wypowiedzianej ekspozycji kredytowej lub ekspozycji kredytowej zaliczonej w Banku Kredytującym do kategorii „zagrożonej” lub w przypadku której zaistniały dowody utraty wartości zgodnie z MSSF9 i Rekomendacją R KNF, ani zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł,
 • nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej,
 • łączne zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis nie przekracza 3,5 mln zł.

Czy kredyt z gwarancją de minimis jest dostępny dla nowych przedsiębiorstw?

Tak, o ile firma spełnia warunki formalne banku kredytującego i BGK. Należy pamiętać, że pozytywna decyzja o udzieleniu kredytu zależy między innymi od analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy.

Na co można przeznaczyć kredyt z gwarancją de minimis?

Przeznaczenie kredytu zależy od jego rodzaju.

Kredyt inwestycyjny z gwarancją de minimis można przeznaczyć na finansowanie realizowanych inwestycji, takich jak:

 • budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów związanych z prowadzoną działalnością,
 • zakup samochodów, urządzeń i maszyn,
 • inne cele inwestycyjne.

Kredyt obrotowy z gwarancją de minimis można przeznaczyć na bieżące finansowanie działalności, np.:

 • opłacanie faktur,
 • finansowanie celów rozwojowych firmy,
 • regulowanie opłat, takich jak podatki, ZUS i inne opłaty wynikające z prowadzonej działalności,
 • spłata kredytu w banku kredytującym lub innych bankach,
 • inne wydatki bieżące.

Kredyt z gwarancją de minimis NIE może być przeznaczony na:

 • zakup instrumentów finansowych,
 • zakup wierzytelności,
 • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • refinansowanie wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy kredytu inwestycyjnego,
 • inwestycje kapitałowe,
 • spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie inwestycji kapitałowych, a także na zakup wierzytelności, instrumentów finansowych lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Podsumowanie

Kredyt z gwarancją de minimis to forma pomocy publicznej udzielanej przez państwo na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Z gwarancji de minimis mogą skorzystać firmy z sektora MŚP, które wnioskują o kredyt w jednym z banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Należy pamiętać, że pożyczka de minimis nie jest formą dotacji, a jedynie zabezpieczeniem, które pozwala zmniejszyć koszty kredytu i zwiększyć wiarygodność przedsiębiorcy starającego się o kredyt. Aby otrzymać gwarancję de minimis, należy wraz z wnioskiem o kredyt złożyć wniosek o udzielenie gwarancji (z załącznikiem). Decyzję o udzieleniu kredytu z gwarancją podejmuje bank kredytujący.

Małe firmy często mają problem z zaciągnięciem kredytu ze względu na krótką historię kredytową, niewystarczający majątek na zabezpieczenie kredytu czy wysokie koszty kredytu. Dobrym rozwiązaniem może być dla nich kredyt z gwarancją de minimis, który stanowi zabezpieczenie kredytu i pozwala obniżyć koszty zobowiązania.
Gwarancja de minimis jest jedną z form zachęty do udzielania kredytów małym firmom. Do 31 marca 2023 r. udzielono kredytów zabezpieczonych gwarancją de minimis na łączną kwotę 263,495 mld zł, a z programu skorzystało 248 169 przedsiębiorców z sektora MŚP.
Zdarza się, że firma nie ma środków własnych na realizację inwestycji lub bieżącą działalność. W takiej sytuacji kredyt z gwarancją de minimis jest jednym z najlepszych rozwiązań – dzięki gwarancji małe firmy mogą uzyskać kredyt na korzystnych warunkach.
Ubiegając się o kredyt z gwarancją de minimis, należy złożyć komplet dokumentów wymaganych przez bank kredytujący, wniosek o kredyt oraz wniosek o udzielenie gwarancji de minimis wraz z załącznikiem.
Za udzielenie gwarancji de minimis pobierana jest prowizja w wysokości 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym (do 30 czerwca 2023 r. prowizja wynosi 0%).
Wniosek jest rozpatrywany przez bank kredytujący razem z wnioskiem o kredyt inwestycyjny lub obrotowy. W związku tym, że decyzję podejmuje bank, czas oczekiwania może się różnić w zależności od placówki.
Tak, jeśli spełniają określone kryteria, np. należą do sektora MŚP.