Ile komornik może zabrać z emerytury? Jaka jest kwota emerytury wolna od zajęcia komorniczego?

Ile komornik może zabrać z emerytury

Spis Treści

Zagadnienie zajęć komorniczych dotyczy niestety coraz większej liczby osób, w tym także emerytów. Wbrew powszechnemu przekonaniu, świadczenia emerytalne nie są w całości chronione przed zajęciami komorniczymi. Emerytura, będąca dla wielu głównym źródłem utrzymania w późniejszych latach życia, może stać się przedmiotem zainteresowania komornika, kiedy emeryt staje się dłużnikiem. Jest to sytuacja trudna, która może wpłynąć na standard życia i poczucie bezpieczeństwa finansowego osób starszych.

Komornik a emerytura

Emerytura stanowi szczególny rodzaj dochodu, który podlega pewnym ochronom, lecz jednocześnie może być przedmiotem egzekucji komorniczej. Podstawę prawną dla takich działań stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Te regulacje precyzują, że choć świadczenia emerytalne są chronione do pewnej kwoty, część z nich może zostać zajęta przez komornika w celu spłaty długów.

Proces zajęcia emerytury przez komornika inicjowany jest z chwilą, gdy wierzyciel uzyska tytuł wykonawczy, który stwierdza istnienie zobowiązania dłużnika. Następnie, komornik kieruje wniosek do instytucji wypłacającej emeryturę, najczęściej jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), z żądaniem potrącenia określonej części świadczenia. Wniosek ten musi zawierać dokładną kwotę do zajęcia, która nie może przekroczyć ustalonych przez prawo limitów. Ważne jest, że komornik jest zobowiązany do przestrzegania tych limitów, aby nie naruszyć minimalnych środków do życia gwarantowanych dłużnikowi.

Warto podkreślić, że cały proces musi być przeprowadzany zgodnie z zasadami prawa, co obejmuje nie tylko obliczenie właściwej kwoty emerytury do zajęcia, ale także informowanie dłużnika o wszczęciu procedury zajęcia emerytury. Dłużnik ma prawo zostać poinformowany o czynnościach podjętych przez komornika oraz o możliwościach obrony przed zajęciem, co daje mu szansę na podjęcie odpowiednich kroków, np. wniesienie sprzeciwu.

Czy wiesz, na czym polegają wakacje kredytowe i czy warto je brać?

Jaką część emerytury może zająć komornik?

Limit zajęć z emerytur określany jest procentowo i zależy od rodzaju długu. Ważne jest, że istnieją pewne kwoty wolne od potrąceń, które mają zapewnić, że nawet po zajęciu, emeryci będą dysponować środkami niezbędnymi do pokrycia podstawowych potrzeb życiowych.

Sprawdź limity zajęć komorniczych

 • Świadczenia alimentacyjne. W przypadku długów alimentacyjnych komornik może zająć do 60% świadczenia emerytalnego. Długi alimentacyjne są priorytetowo traktowane w porównaniu z innymi zobowiązaniami, odzwierciedlając ich społeczne i moralne znaczenie w zapewnieniu wsparcia dla osób uprawnionych do alimentów.
 • Należności za pobyt w domach pomocy społecznej i podobnych instytucjach. W sytuacji, gdy egzekwowane są należności związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, oraz zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, limit zajęcia wynosi do 50% emerytury. Jest to ważne zabezpieczenie, mające na celu pokrycie kosztów opieki nad osobami w trudnej sytuacji życiowej, jednocześnie pozostawiając im część środków na inne potrzeby.
 • Inne egzekwowane należności. W przypadku egzekucji innych rodzajów należności, takich jak długi kredytowe, zaległe rachunki za usługi, czy inne zobowiązania finansowe, komornik może zająć do 25% świadczenia emerytalnego. To ograniczenie ma na celu zapewnienie, że emeryci, nawet w obliczu długów, będą dysponować środkami pozwalającymi na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych.

Przeczytaj i dowiedz się, czy należy Ci się kredyt dla zadłużonych.

Przykład:

Przyjmijmy, że emerytura Pani Zofii wynosi 4000 zł netto miesięcznie. Jeśli Pani Zofia ma zaległości alimentacyjne, komornik może zająć do 60% jej emerytury, czyli maksymalnie 2400 zł. Jeżeli długi dotyczą opłat za pobyt w domu opieki, to maksymalna kwota zajęcia to 50% emerytury, co daje 2000 zł. W przypadku innych długów, takich jak niezapłacone rachunki, limit zajęcia spada do 25%, czyli do 1000 zł.

Kwoty wolne od zajęć

Od 1 marca 2024 roku, kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi::

 • 764,62 zł dla sum egzekwowanych na zaspokojenie należności alimentacyjnych. Oznacza to, że nawet w przypadku zajęć komorniczych na spłatę alimentów, dłużnik ma zagwarantowane pozostawienie kwoty w wysokości co najmniej 681,97 zł miesięcznie.
 • 1261,64 dla sum egzekwowanych na pokrycie należności niealimentacyjnych, takich jak długi z tytułu kredytów, pożyczek, czy zaległości za usługi. Jest to minimalna kwota, jaka musi pozostać dłużnikowi po wszelkich potrąceniach dokonanych przez komornika na rzecz wierzycieli niealimentacyjnych.

Waloryzacja kwot wolnych od egzekucji

Warto podkreślić, że wspomniane kwoty wolne od egzekucji podlegają corocznej waloryzacji, która odbywa się 1 marca każdego roku, analogicznie do waloryzacji emerytur i rent. Dzięki temu kwoty te są dostosowywane do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej, co ma na celu ochronę realnej wartości minimalnych środków gwarantowanych dłużnikom.

W przypadku, gdy po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji, żadne potrącenia czy egzekucje nie są dokonywane. Jest to ważna ochrona zapewniająca, że emeryci i renciści dysponują minimum finansowym niezbędnym do utrzymania.

Ponadto, w sytuacji, gdy dłużnik ma prawo do co najmniej dwóch świadczeń pieniężnych, kwota wolna od egzekucji jest ustalana tylko od jednego, najwyższego świadczenia. To zabezpieczenie ma na celu uproszczenie procesu i zapewnienie, że ochrona przed zajęciem nie jest nadużywana przez posiadanie wielu świadczeń.

Czy kredyt oddłużeniowy pozwala wyjść ze spirali długów?

Czy komornik może zająć najniższą emeryturę?

Po waloryzacji w marcu 2024 roku, najniższa emerytura wzrosła do 1780,96 zł brutto, co netto daje około 1620,65 zł. Biorąc pod uwagę te wartości, ważne jest, aby dokładnie przyjrzeć się, jak aktualne kwoty wolne od zajęć komorniczych wpływają na możliwość zajęcia najniższego świadczenia emerytalnego. Przypomnijmy, że na rok 2024 ustalone kwoty wolne od zajęć komorniczych wynoszą 764,62 zł dla należności alimentacyjnych i 1261,64 zł dla należności niealimentacyjnych. Co to oznacza dla emerytów otrzymujących najniższą emeryturę?

Egzekucja komornicza z najniższej emerytury — alimenty

Jeśli zajęcie komornicze dotyczy należności alimentacyjnych, z emerytury netto w wysokości około 1620,65 zł może zostać potrącona kwota przekraczająca wolną od zajęć sumę 764,62 zł. Oznacza to, że w przypadku długów alimentacyjnych, od najniższej emerytury mogą być potrącone środki, jednak gwarantowana zostaje kwota 764,62 zł, która ma zapewnić minimalne środki do życia.

Ile komornik może zabrać z najniższej emerytury — należności niealimentacyjne

W przypadku długów niealimentacyjnych, takich jak zobowiązania kredytowe czy nieuregulowane rachunki, kwota wolna od zajęcia wynosi 1261,64 zł. To oznacza, że przy najniższej emeryturze netto 1620,65 zł, potencjalne zajęcie komornicze na pokrycie takich zobowiązań mogłoby obejmować jedynie niewielką część świadczenia, pozostawiając emerytowi co najmniej 1261,64 zł na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych.

Co to jest i komu należy się emerytura bez podatku?

Analiza możliwości zajęcia najniższej emerytury przez komornika pokazuje, że mimo możliwości dokonania potrąceń, prawo chroni emerytów poprzez zapewnienie im minimalnych kwot wolnych od zajęć. Dzięki temu nawet w obliczu długów, osoby otrzymujące najniższą emeryturę mają gwarancję zachowania środków umożliwiających utrzymanie. Jest to istotne zabezpieczenie, które odzwierciedla troskę o minimalny standard życia emerytów, zapewniając, że pomimo obowiązków wobec wierzycieli, nie zostaną oni pozbawieni fundamentów finansowych koniecznych do godnego życia.

Jak wyliczyć zajęcie komornicze z emerytury?

Aby dokładnie wyliczyć zajęcie komornicze z emerytury, warto przejść przez proces krok po kroku, korzystając z konkretnego przykładu. Załóżmy, że emerytura netto Pani Elżbiety wynosi 2000 zł. Chcemy określić, ile z tej kwoty może zostać zajęte przez komornika w przypadku długów alimentacyjnych i niealimentacyjnych, biorąc pod uwagę aktualne limity i kwoty wolne od zajęć.

Krok 1: określenie kwoty netto emerytury

 • Emerytura netto Pani Elżbiety wynosi 2000 zł.

Krok 2: zastosowanie procentowych limitów zajęcia

 • Dla długów alimentacyjnych limit wynosi 60% emerytury.
 • Dla długów niealimentacyjnych limit wynosi 25% emerytury.

Krok 3: obliczenie maksymalnej możliwej kwoty zajęcia

 • Dla długów alimentacyjnych: 60% z 2000 zł = 1200 zł.
 • Dla długów niealimentacyjnych: 25% z 2000 zł = 500 zł.

Krok 4: zastosowanie kwot wolnych od zajęcia

W 2024 roku kwoty wolne od zajęcia to:

 • 764,62 zł dla długów alimentacyjnych,
 • 1261,64 zł dla długów niealimentacyjnych.

Krok 5: określenie kwoty do zajęcia z uwzględnieniem kwot wolnych

 • Dla długów alimentacyjnych. Ponieważ minimalna kwota wolna od zajęcia to 764,62 zł, a potencjalne zajęcie to 1200 zł, sprawdzamy, czy po zajęciu 1200 zł zostanie co najmniej 764,62 zł. Z emerytury 2000 zł po odjęciu 1200 zł zostanie 800 zł, co jest więcej niż minimalna kwota wolna, więc zajęcie jest możliwe do wysokości 1200 zł, jednak praktyczne zajęcie zostanie ograniczone do kwoty, która pozwoli na pozostawienie co najmniej 764,62 zł wolnych środków.
 • Dla długów niealimentacyjnych. Z emerytury netto 2000 zł, po potrąceniu 500 zł na niealimentacyjne zobowiązania, pozostaje 1500 zł. Jest to więcej niż minimalna kwota wolna od zajęcia (1261,64 zł), więc potrącenie w tej wysokości jest możliwe.

Tutaj sprawdzisz koszty komornicze przy egzekucji długu.

Przykład:

Weźmy pod uwagę scenariusz, w którym Pani Elżbieta ma długi niealimentacyjne. Jej emerytura netto to 2000 zł.

 1. Maksymalne potencjalne zajęcie to 500 zł (25% z 2000 zł).
 2. Po potrąceniu 500 zł, Pani Elżbieta pozostaje z 1500 zł, co jest więcej niż kwota wolna od zajęć (1261,64 zł).

Zatem, w przypadku długów niealimentacyjnych, komornik może zająć do 500 zł z emerytury Pani Elżbiety, pozostawiając jej kwotę wyższą niż minimalnie gwarantowana kwota wolna od zajęcia.

Ten przykład ilustruje, jak na podstawie procentowych limitów zajęć i określonych kwot wolnych od zajęcia można wyliczyć, jaka część emerytury może zostać potrącona przez komornika. Daje to jasny obraz możliwych skutków finansowych egzekucji komorniczej na emeryturach, pomagając emerytom lepiej przygotować się na ewentualne potrącenia.

Karty kredytowe stanowią fundamentalny element współczesnego systemu finansowego, umożliwiając użytkownikom realizację transakcji bezpośrednio z wykorzystaniem przyznanego przez bank kredytu.

W obliczu dynamicznie zmieniających się cen i rat kredytów możliwość skorzystania z wakacji kredytowych stanowi dla wielu obywateli istotny aspekt stabilizacji osobistych budżetów.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, świadczenia emerytalne nie są w całości chronione przed zajęciami komorniczymi.