Ugoda z Wierzycielem – jak napisać?

Brak spłaty zobowiązania wiąże się z tym, że wierzyciel będzie starał się skutecznie odzyskać swoje pieniądze. Najgorszym rozwiązaniem jest ignorowanie wezwań do zapłaty oraz brak kontaktu z wierzycielem. W przypadku, gdy sytuacja finansowa jest bardzo zła, to jednym ze skutecznych sposobów na wyjście ze spirali długów jest ugoda z wierzycielem. Dzięki niej można skutecznie dojść do porozumienia z pożyczkodawcą, a tym samym oszczędzić sobie problemów.

Na czym polega ugoda z wierzycielem?

Ugoda z wierzycielem to dokument podpisywany przez wierzyciela oraz dłużnika. Jej głównym celem jest dojście do porozumienia między stronami bez wszczynania postępowania egzekucyjnego. Pozasądowa ugoda zawierana jest przed skierowaniem sprawy do sądu. Jest to korzystne rozwiązanie dla obu stron, ponieważ pozwala uniknąć długiego procesu. Ugoda doprowadza więc do polubownego rozwiązania sprawy.

Strony, które zdecydowały się na podpisanie umowy, zobowiązują się tym samym do przestrzegania jej zapisów. Może ona dotyczyć wydłużenia terminu spłaty, rozłożenia zobowiązania na raty, umorzenia części lub całości odsetek, a także wycofania wniosku z sądu, jeśli został on złożony.

Korzyści z podpisania ugody z wierzycielem

Odzyskiwanie należności na drodze sądowej jest w większości przypadków ostatecznością. Taki proces może trwać bardzo i wiązać się z dodatkowymi kosztami. Średnia długość procesu związanego z odzyskiwaniem wierzytelności trwa dwa lata. Niezbędne jest poniesienie kosztów za złożenie wniosku, a także zastępstwa procesowe. Wierzyciele, a dokładniej firmy windykacyjne, z których usług korzystają, w pierwszej kolejności dążą więc do polubownego załatwienia sprawy. Takie rozwiązanie jest nie tylko zdecydowanie szybsze, ale i tańsze.

Co musi zawierać wzór wniosku o zawarcie ugody z wierzycielem?

W przypadku pisma, jakim jest propozycja ugody, wzór powinien zawierać kilka najważniejszych elementów. Zwiększają one szanse na to, że obie strony dojdą do porozumienia, a wniosek zostanie zaakceptowany. We wzorze wniosku o zawarcie ugody z wierzycielem muszą znaleźć się następujące elementy:

  • miejsce i data sporządzenia wniosku,
  • dokładne określenie stron umowy,
  • rodzaj proponowanej ugody,
  • wysokość zobowiązania,
  • wyjaśnienie przyczyn opóźnienia spłaty,
  • określenie terminu oraz sposobu uregulowania należności,
  • oświadczenie dłużnika o przyznaniu się do długu,
  • propozycja ustępstw wierzyciela,
  • zabezpieczenie ugody przez dłużnika (hipoteka, zastaw rejestrowy, umowa przewłaszczenia, weksel),
  • podpis dłużnika.

Taki wniosek musi zostać dostarczony do wierzyciela, który powinien ustosunkować się do prośby dłużnika. Gdy obie strony dojdą do porozumienia, mogą podpisać stosowną umowę.

Wzór umowy ugody dłużnik–wierzyciel

Jeśli chcesz zawrzeć ugodę z dłużnikiem, to poniższy wzór umowy ugody dłużnik–wierzyciel może okazać się przydatny.

Jest to wzór ugody z oświadczeniem o spłacie zadłużenia zgodnie z ustaloną procedurą. Pismo to można jednak modyfikować w dowolny sposób, aby dopasować jego treść do indywidualnych potrzeb oraz konkretnej sytuacji.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o ugodzie z wierzycielem?

Wierzyciel, który nie może w żaden sposób odzyskać swoich należności od dłużnika, może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Wymagane jest wtedy złożenie wniosku do komornika. Wierzyciel ma prawo do złożenia wniosku o zakończenie postępowania na jego dowolnym etapie. Oznacza to, że to on decyduje, czy chce dojść do porozumienia ze swoim dłużnikiem.

Dłużnik może z kolei złożyć wniosek o zawarcie ugody także wtedy, gdy toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne. Komornik jest tylko wykonawcą postanowień sądu, ale to nie on decyduje o jego dalszym przebiegu. Nie zajmuje się także negocjacjami, więc nie ma wpływu na decyzję wierzyciela.

Dłużnik, który chce dojść do porozumienia w kwestii spłaty zobowiązania, powinien sporządzić stosowne pismo na podstawie wzoru ugody z wierzycielem w trakcie egzekucji komorniczej. Zdecydowanie największe szanse na dojście do porozumienia są wtedy, gdy ustalenia są korzystne dla obu stron.

Ugoda zawarta z wierzycielem w trakcie postępowania komorniczego, która skutkuje zakończeniem postępowania, wiąże się także z uchyleniem dotychczasowych czynności egzekucyjnych. W praktyce oznacza to, że wszystkie zajęte w jego ramach dobra ponownie wracają do dłużnika. Sposób spłaty zobowiązania jest określony w podpisanej ugodzie, która stanowi najważniejszy dokument dla obu stron. Jeśli dłużnik nie wywiąże się z jej zapisów, wierzyciel ma prawo żądać zwrotu całej kwoty i wyegzekwować należności poprzez wniesienie pozwu w trybie natychmiastowym. Warunki ugody muszą być więc przestrzegane, aby uniknąć jeszcze większych problemów.

Ugoda podpisana z wierzycielem to jeden z najlepszych sposobów na wyjście z problemów finansowych. Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika.

Edukacja finansowa

Giełda długów — czym jest i jak działa?

Gdy słyszymy o długach, zwykle myślimy o obciążeniu, które spada na wierzyciela, zmuszając go do oczekiwania na spłatę zobowiązania. Jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona i dynamiczna. Wierzyciele, którzy nie chcą lub nie mogą czekać na spłatę długu, mają do dyspozycji potężne narzędzie finansowe — giełdę długów. To miejsce, gdzie niespłacone zobowiązania stają się przedmiotem handlu, a każdy dłużnik może stać się „aktywem” na tej specyficznej giełdzie.

Czytaj więcej »
Edukacja finansowa

Na kogo przechodzą długi po śmierci?

Śmierć bliskiej osoby to nie tylko czas żałoby i refleksji, ale również moment, w którym na powierzchnię mogą wypłynąć różne aspekty prawne i finansowe, o których na co dzień rzadko się myśli.

Czytaj więcej »