Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

ile-wynosi-zasilek-dla-bezrobotnych

Spis Treści

Straciłeś pracę na skutek redukcji etatów? A może zamknąłeś działalność, ponieważ opłacenie rachunków i wypłata wynagrodzeń dla pracowników przestały być możliwe? Wróciłeś z zagranicy i nie możesz znaleźć pracy? Nie czekaj! Zgłoś się po zasiłek dla bezrobotnych, czyli tzw. kuroniówkę. To wsparcie finansowe od państwa dla osób, które nie mają zatrudnienia. Dowiedz się, ile wynosi.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych netto?

Wysokość kuroniówki jest uregulowana przez Ustawę z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Każdego roku jest waloryzowana adekwatnie do sytuacji gospodarczej kraju. W 2022 roku, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 10 maja 2022 w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych, maksymalna kwota wynosi 1 304,10 zł brutto. Zatem „na rękę” można otrzymać 1 058,13 zł.

Warto jednak pamiętać, że wysokość zasiłku jest uzależniona m.in. od stażu pracy. Osoby, które łącznie były zatrudnione przez okres:

 • do 5 lat – otrzymują 80% zasiłku dla bezrobotnych,
 • od 5 do 20 lat – dostają 100% świadczenia,
 • ponad 20 lat – otrzymują 120% kuroniówki.

Ponadto wysokość świadczenia zmniejsza się po upływie 3 miesięcy. Dobrze to widać w poniższej tabeli.

100% kuroniówka80% kuroniówka120% kuroniówka
bruttonettobruttonettobruttonetto
Pierwsze 3 miesiące1 304,10 zł1 058,13 zł1 043,28 zł855,36 zł1 564,91 zł1 260,90 zł
Powyżej 3 miesięcy1 024,10 zł840,70 zł819,28 zł681,44 zł1 228,91 zł1 000,06 zł

Źródło: opracowane własne

Czy wiesz, że… określenie „kuroniówka” jako synonim zasiłku dla bezrobotnych wzięło się od nazwiska Jacka Kuronia – ministra pracy i polityki socjalnej? Pod koniec XX wieku rozdawał on osobiście darmowe posiłki, tzw. kuroniówki, mieszkańcom Warszawy. Stało się to symbolem wspierania osób bezrobotnych, dlatego też zaczęto używać tej nazwy w odniesieniu do zasiłku dla niepracujących.

Ile wynosi kuroniówka po macierzyńskim?

Według wspomnianej wcześniej ustawy z 2004 roku do grona bezrobotnych nie zaliczają się osoby, które otrzymują zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wychowawczy lub zasiłek chorobowy. Mogą one ubiegać się o świadczenie z tytułu braku zatrudnienia, jednak dopiero po ustaniu pobierania zasiłku macierzyńskiego czy wychowawczego.

Jest tylko jeden warunek – wynagrodzenie w okresie zatrudnienia powinno wynosić co najmniej najniższą płacę krajową.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych mam po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym wynosi tyle samo co dla pozostałych osób.

Ile jest kuroniówki po zamknięciu działalności gospodarczej?

Każdy przedsiębiorca ma prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że złoży do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosek o zawieszenie funkcjonowania firmy. Wówczas może ubiegać się o przyznanie kuroniówki do czasu, gdy znów podejmie działalność gospodarczą.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych przedsiębiorców wynosi tyle samo co dla pozostałych osób.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych powracających z zagranicy?

Zdecydowałeś się na powrót z zagranicy? Nie możesz znaleźć zatrudnienia? Czy wiesz, że przysługuje Ci prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Możesz je uzyskać w kraju, w którym ostatnio pracowałeś, pod warunkiem że należy on do Unii Europejskiej i/lub strefy EOG. Jednak trzeba pamiętać, aby przed powrotem uzyskać dokument U2, który uprawnia do pobierania zasiłku z zagranicy w Polsce.

Gdy wrócisz do kraju:

 • w ciągu 7 dni staw się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania i zarejestruj się, jako osoba poszukująca pracy,
 • udaj się z dokumentami – w tym z U2 – do wojewódzkiego urzędu pracy, aby potwierdzić rejestrację w kraju ostatniego zatrudnienia.

Szczegółowe informacje na temat zasiłku dla bezrobotnych osób wracających z zagranicy znajdziesz na stronach rządowych, jak i w urzędach pracy.

Kto może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Zastanawiasz się, czy należy Ci się kuroniówka? To zależy, czy spełniasz wszystkie warunki. Możesz ubiegać się o świadczenie, jeśli:

 • masz ukończone 18. lat,
 • Twój stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia na m.in. pół etatu,
 • nie uczysz się w systemie dziennym,
 • straciłeś pracę i zarejestrowałeś się w urzędzie pracy,
 • Twój staż pracy wynosi min. 12 miesięcy i uzyskałeś go w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie,
 • wypłacano Ci co najmniej minimalną płacę, od której odprowadzano składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne,
 • nie możesz znaleźć żadnej oferty pracy, szkolenia, stażu, robót publicznych, prac interwencyjnych czy przygotowania zawodowego dorosłych,
 • nie masz prawa do renty i emerytury,
 • nie masz nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha lub nie jesteś małżonkiem/domownikiem jej właściciela,
 • przez rok świadczyłeś różne usługi na podstawie umowy zlecenie lub dzieło, pod warunkiem że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę;
 • nie pobierasz świadczeń społecznych, np. zasiłku dla opiekunów, świadczenia pielęgnacyjnego itp.

Jednocześnie warto pamiętać, że do stażu pracy wlicza się nie tylko czas wykonywania obowiązków, ale także okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, odbywania zasadniczej służby wojskowej, pobytu na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym oraz pobierania renty rodzinnej.

Natomiast nie wlicza się do tego bezpłatny urlop wypoczynkowy, który trwa powyżej 30 dni ani zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie lub innej umowy cywilnoprawnej.

Do jakiego urzędu zgłosić się po zasiłek dla bezrobotnych?

Jeśli chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna, zgłoś się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na Twoje miejsce zameldowania stałego lub czasowego. W przypadku braku meldunku należy wybrać jednostkę, na obszarze, na którym się przebywa.

Nie lubisz stać w kolejkach? Nic straconego! Teraz możesz wygodnie zarejestrować się jako osoba bezrobotna online na stronie rządowej https://www.praca.gov.pl/eurzad/. Aby to zrobić, trzeba:

 • mieć profil zaufany na ePUAP lub podpis elektroniczny. Dzięki temu nie trzeba dokonywać weryfikacji tożsamości, a składanie wniosku odbywa się szybko oraz bez większych problemów,
 • przygotować skany wszystkich dokumentów potrzebnych do rejestracji. Wyjątek stanowi dowód osobisty – dzięki wykorzystaniu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego nie trzeba okazywać go okazywać, aby potwierdzić tożsamość. Jest potrzebny tylko przy osobistej wizycie w placówce.

Gdy dołączysz wszystkie pliki, wyślij wniosek. Decyzję otrzymasz na adres e-mail.

Pamiętaj! Jeśli zmieniasz miejsce zamieszkania, ale pozostajesz zameldowany w innej miejscowości, złóż w trakcie rejestracji oświadczenie, że nie jesteś zarejestrowany w innym urzędzie pracy.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych?

To, że spełniasz warunki do zostania osobą bezrobotną, nie wystarczy, aby uzyskać taki status. Trzeba złożyć prawidłowo wypełniony wniosek i dołączyć do niego kserokopię:

 • świadectwa ukończenia szkoły,
 • zaświadczenia o uzyskaniu uprawnień i odbyciu szkoleń lub kursów,
 • świadectwa pracy.

Podczas tradycyjnej rejestracji trzeba przedstawić także dowód osobisty do wglądu pracownika.

W wyjątkowych sytuacjach mogą być potrzebne także:

 • dokumenty, które potwierdzają przeciwwskazania do wykonywania określonych prac – jeśli takie występują,
 • zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości płacy i odprowadzonych składek – dotyczy to osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze, np. na ½ etatu, umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli został ustalony;
 • aktualna decyzja o wartości renty – pod warunkiem że pobierasz rentę rodzinną;
 • zaświadczenie o okresie zawieszenia działalności gospodarczej z CEiDG – jeśli jesteś przedsiębiorcą;
 • zaświadczenie z ZUS odnośnie do okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego – jeśli Cię to dotyczy;
 • zaświadczenie z KRUS-u o tym, że nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Nie wiesz, gdzie znajdują się Twoje dawne świadectwa pracy? Zgubiły się, a może zginęły w pożarze lub w wyniku włamania? Nie możesz uzyskać kopii dokumentów, ponieważ firma, w której pracowałeś, przestała istnieć? Nic straconego. Dane upadłych podmiotów gospodarczych są gromadzone m.in. w serwisach zus.pl i archiva.gov.pl. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce nazwę firmy, aby z dużym prawdopodobieństwem znaleźć potrzebne informacje.

Zarejestrowanie się w urzędzie pracy i pobieranie zasiłku dla bezrobotnych może znacznie poprawić Twoją sytuację finansową. Ponadto pracownik tej instytucji może pomóc Ci znaleźć dobre zatrudnienie i zyskać nowe uprawnienia. Skorzystaj z tego rozwiązania.

Nadpłata kredytu to jedna z najczęściej wybieranych metod na szybsze spłacenie długu i zmniejszenie kosztów związanych z odsetkami.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia może stanowić poważne obciążenie finansowe dla dłużnika.

Karty kredytowe stanowią fundamentalny element współczesnego systemu finansowego, umożliwiając użytkownikom realizację transakcji bezpośrednio z wykorzystaniem przyznanego przez bank kredytu.